STRATEGIA ROZWOJU

WIZJA I MISJA WYDZIAŁU INŻYNIERII ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

 

WIZJĄ jest budowanie marki Wydziału Inżynierii Zarządzania, jako cenionego zespołu kompetentnych ekspertów i liczącej się jednostki naukowo-dydaktycznej Politechniki Poznańskiej, rozpoznawalnej w kraju i za granicą, poszukiwanego partnera w przedsięwzięciach badawczo-rozwojowych i dydaktycznych, gwarantującego wysoki poziom naukowy i jakość kształcenia.

Dążąc do synergicznej działalności, władze Wydziału prowadzą politykę spójności celów badawczych, dydaktycznych i rozwoju kadry Wydziału Inżynierii Zarządzania, formułują cele strategiczne dla całego Wydziału i poziom oczekiwanych rezultatów na przyszłość. Wskazują priorytety działalności, dokonując alokacji środków i zakresów wsparcia organizacyjnego i technicznego dla podejmowanych przedsięwzięć.

Kierownicy Zakładów wspierają i nadzorują wykonanie programów oraz kontrolują uzyskane wyniki i synergię działań naukowo-badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych. Oceniają wysiłki i efekty wypracowane przez zespoły i poszczególnych pracowników. adekwatne do bieżących tendencji rozwojowych oraz potrzeb gospodarki i uczestniczą w ich gratyfikacji.

MISJĄ Wydziału Inżynierii Zarządzania jest generowanie nowej wiedzy poprzez twórcze łączenie (koniunkcję i synergię) nauk inżynieryjnych z naukami o zarządzaniu i jakości oraz kształcenie na trzech stopniach studiów w zakresie logistyki, inżynierii bezpieczeństwa i inżynierii zarządzania, także w trybie ustawicznym, w powiązaniu z prowadzonymi pracami naukowymi i badawczo-rozwojowymi, we współpracy z rynkiem pracy, w aspekcie zrównoważonego rozwoju (korzyści dla społeczeństwa gospodarki i środowiska naturalnego).

Głównymi interesariuszami realizowanych przez Wydział Inżynierii Zarządzania działań naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych są podmioty gospodarcze i instytucje w Polsce i za granicą, a także władze regionów i społeczność akademicka.


Zobacz też: Zarządzanie Jakością na Wydziale Inżynierii Zarządzania PP