CERTYFIKAT ESL

Treści kształcenia realizowane na kierunku Logistyka, na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej są zgodne z rekomendowanymi przez ELA (European Logistics Association) programem kształcenia logistyków na poziomie European Senior Logistician (poziom 6 Europejskich Ram Kwalifikacyjnych (EQF-6)).

 

Wydział Inżynierii Zarządzania w wyniku procesu recenzji otrzymał certyfikat potwierdzający, że program studiów na kierunku Logistyka pokrywa 80% wymaganych treści wg. ELA, począwszy od roku akademickiego 2015/2016.

 

Posiadanie certyfikatu European Logistician jest potwierdzeniem kompetencji zawodowych w obszarze logistyki, co jest cenionym przez pracodawców atutem na rynku pracy. Studenci kierunku Logistyka po ukończeniu studiów inżynierskich I stopnia oraz spełnieniu warunków w zakresie wymaganej średniej ocen mogą ubiegać się o wydanie certyfikatu Candidate European Logistician na poziomie EQF-6 w Narodowym Centrum Certyfikacji (National Certification Centre) Europejskiego Towarzystwa Logistycznego na terenie Polski znajdującym się w Wyższej Szkole Logistyki z siedzibą w Poznaniu.

 

 

Dypom zaświadczenia European Senior Logisticiancertyfikat

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O WYDANIE CERTYFIKATU ESL

 

Uzyskanie certyfikatu Candidate European Logistician na poziomie EQF-6 przez absolwenta studiów inżynierskich kierunek Logistyka (I stopień) będzie możliwe po spełnieniu następujących kroków:

 

Krok 1:
Student powinien wykazać się średnią ocen nie niższą niż 4,0 z wszystkich przedmiotów realizujących wymagania zawarte w EUROPEAN QUALIFICATION STANDARDS for LOGISTICS PROFESSIONALS EQF 6 European Senior Logistician.
Przez wszystkie przedmioty rozumie się osobne oceny z projektu, laboratorium, ćwiczeń i wykładów, jeżeli zostały one wpisane przez PP jako realizujące powyższe wymagania w procesie uzyskania akredytacji.

 

Krok 2:
Wypełnienie zgody (oświadczenia kandydata) na przetwarzanie danych osobowych i przekazanie jej do Dziekanatu WIZ PP w terminie do 29.02.2024 r.

 

Dziekanat WIZ PP przekazuje listę uprawnionych do ubiegania się o certyfikat do krajowej organizacji certyfikującej tj. Narodowego Centrum Certyfikacji Logistyków Wyższej Szkoły Logistyki z siedzibą w Poznaniu (dalej NCCL).

 

Krok 3.
Złożenie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego i uiszczenie opłaty do NCCL

 

POBIERZ DOKUMENTY:

 

Więcej informacji o Europejskim Systemie Certyfikacji Logistyków na stronie Narodowego Centrum Certyfikacji Logistyków.