Erasmus

 

Logo Erasmus +

 

 

INFORMACJE OGÓLNE

Studenci Wydziału Inżynierii Zarządzania mają możliwość studiowania za granicą. Od 1998 roku, pierwotnie Instytut Inżynierii Zarządzania, a obecnie Wydział Inżynierii Zarządzania aktywnie uczestniczy w europejskim programie wymiany studentów i kadry dydaktycznej Erasmus+. Program ten jest kontynuacją współpracy Instytutu Inżynierii Zarządzania zapoczątkowanej w ramach programu TEMPUS PHARE w 1995 roku – współpracy, którą z ramienia Wydziału rozwinął prof. dr hab. inż. Stefan Trzcieliński.
Obecnie, co roku Wydział wysyła za granicę ok. 20 studentów z kierunku Inżynieria zarządzania, Zarządzanie, Logistyka oraz Inżynieria bezpieczeństwa.
Zadaniem programu Erasmus+  jest rozszerzanie współpracy europejskiej w dziedzinie edukacji. Celem programu jest kreowanie europejskiego wymiaru w nauczaniu oraz rozwinięcie i pomoc w przystosowaniu się do nowych warunków społecznych i ekonomicznych jako zjednoczona Europa.
Program Erasmus+ wdraża Kontrakt Uczelniany (Institutional Contract), zawarty między Komisją Unii Europejskiej a pojedynczą uczelnią. W jego ramach organizowane są wyjazdy studentów i nauczycieli akademickich, intensywne kursy oraz wprowadzanie nowych standardów nauczania takich jak Europejski System Transferu Punktów (ECTS) oraz innych modułów europejskich.
Szczegółowe informacje dotyczące wyjazdu studentów w ramach programu Erasmus+ dostępne są na stronie: https://www.put.poznan.pl/erasmus 

 

ZASADY REKRUTACJI

Podanie o zakwalifikowanie na wyjazd zagraniczny w ramach programu Erasmus+

Zasady, dokumenty i możliwe uczelnie do wyboru
Każdy student zainteresowany wyjazdem musi spełniać KRYTERIA FORMALNE dotyczące wyjazdu stypendialnego za granicę. Każdy student zakwalifikowany na wyjazd do danej uczelni zagranicznej, powinien SAMODZIELNIE sprawdzić, jakich dokumentów i w jakim terminie wymaga wybrana przez niego uczelnia zagraniczna i przygotować te dokumenty. Następnie student powinien uzyskać podpisy koordynatora wydziałowego/instytutowego pod Learning Agreement oraz Transcript of Records (a także każdym innym dokumentem wymaganym przez uczelnię, jeśli jest w niej miejsce na podpis tzw. "departmental coordinator"). Dokumenty z podpisem koordynatora wydziałowego/instytutowego muszą trafić do Działu Współpracy Międzynarodowej do podpisu koordynatora uczelnianego (institutional coordinator). Po uzyskaniu wszystkich wymaganych podpisów, student składa jeden komplet dokumentów w DWM, a następnie samodzielnie przesyła drugi komplet do uczelni zagranicznej. Należy zorientować się, czy koordynator wydziałowy nie wymaga dodatkowego pakietu dokumentów na potrzeby wydziału/instytutu.
Prosimy o korzystanie z dokumentów aplikacyjnych, które dostępne są na stronach uczelni zagranicznych.
Przypominamy, że student danego kierunku studiów może wyjechać tylko do tych uczelni, z którymi jego Wydział bądź Instytut podpisał odpowiednią umowę o współpracy w ramach Erasmus+.
Kryteria kwalifikacji studentów do wzięcia udziału w wymianie programu Erasmus+ na Politechnice Poznańskiej
Student zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus musi spełniać następujące kryteria:

  • być aktualnie studentem Politechniki Poznańskiej na studiach pierwszego bądź drugiego stopnia lub być słuchaczem studiów doktoranckich
  • być (w momencie wyjazdu na studia) studentem przynajmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia
  • nie może przebywać w trakcie stypendium na urlopie dziekańskim

Rekrutacja na wyjazdy stypendialne Erasmusa organizowana jest jednorazowo w każdym roku akademickim, niezależnie czy student pragnie zrealizować swój wyjazd w semestrze zimowym czy letnim kolejnego roku akademickiego. W danym roku akademickim odbywa się kwalifikacja na wyjazdy realizowane w roku następnym.

Kwalifikacja studentów odbywa się na poziomie Wydziału/Instytutu. Na każdym wydziale desygnowana przez dziekana osoba/osoby koordynuje/ą prace związane z programem Erasmus. W przypadku wątpliwości, kto sprawuje tę funkcję, należy zapoznać się z listą koordynatorów programu, dostępną na stronie https://www.put.poznan.pl/koordynatorzy-wydzialowi .

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat udziału w programie Erasmus gorąco zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym planowanym na jesień danego roku akademickiego (listopad/grudzień).

Więcej informacji na stronie: https://www.put.poznan.pl/wyjazdy-na-studia-w-ramach-programu-erasmus


PROCEDURA ROZLICZENIA WYJAZDU

Po powrocie z wyjazdu w ramach programu Erasmus+ student zobligowany jest do niezwłocznego dostarczenia do Dziekanatu poniższych dokumentów:

  • oficjalne zestawienie uzyskanych wyników w trakcie wyjazdu (Transcript of records) 
  • formularz rozliczenia studenta z Wydziałem: link
     

KOORDYNATOR WYDZIAŁOWY

Koordynatorem programu Erasmus + na Wydziale Inżynierii Zarządzania jest dr hab. inż. Joanna Kałkowska prof. PP
e-mail: joanna.kalkowska@put.poznan.pl
Możliwość spotkania po wcześniejszym umówieniu
 

Pełnomocnik Dziekan ds Programu Erasmus+: mgr inż. Kalina Musiał
e-mail: kalina.musial@put.poznan.pl
Dyżur w sprawach Erasmus+: czwartek 10.00-14.00, pokój 116 budynek WAWIZ