SPS NATO Nauka dla pokoju

 

Tytuł projektu: Wzmocnienie potencjału społeczności lokalnych do przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym

Instytucja finansująca projekt:
NATO Emerging Security Challenges Division, SPS Programme, Bd. Léopold III, B-1110 Brussels, Belgium
Oznaczenie projektu - Project id. number G6119

Lider projektu: Politechnika Poznańska
Parter projektu: Politechnika Kijowska
Miejsce projektu: Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych, WIZ PP
Czas rozpoczęcia projektu: 02.02.2024
Czas trwania projektu: 3 lata
Koszt projektu: 350 000 Euro
Adres strony internetowej: cecrs.put.poznan.pl
Kierownik Projektu: dr Oksana Erdeli-Klyap


W dzisiejszym świecie, charakteryzującym się turbulencjami i kryzysami, rosyjski atak na Ukrainę (luty 2022 r.) stał się kolejnym potężnym czynnikiem destabilizującym. W związku z tym, kwestia skutecznego zarządzania kryzysowego staje się priorytetowa dla polityków, władz lokalnych, jak i dla społeczności lokalnych oraz poszczególnych obywateli nie tylko w Ukrainie ale i w Polsce. 

Efektywne zarządzanie kryzysowe wymaga zarówno zdolności władz do przewidywania negatywnych sytuacji (zagrożeń, zakłóceń, awarii, katastrof), przygotowania zasobów do ich eliminacji, jak i legitymizacji rządzenia oraz szeroko rozumianej odporności społeczności lokalnych.

Projekt zakłada zbadanie zdolności oddziaływania społecznego rządzących, legitymizacji władzy i odporności społecznej w procesach zarządzania kryzysowego w Polsce i na Ukrainie. Następnie, opierając się na uzyskanych wynikach, planowane jest opracowanie koncepcji poprawy efektywności systemu zarządzania kryzysowego w społeczności lokalnych.

Etapy projektu obejmują analizę dokumentów normatywnych, stosowanych przez władze lokalne, zbadanie doświadczeń związanych z przezwyciężaniem sytuacji kryzysowych, identyfikację skutecznych i nieskutecznych praktyk zarządzania kryzysowego, analizę zjawiska samoorganizacji społeczności lokalnych oraz opracowanie i przeprowadzenie szkoleń dla przedstawicieli władz lokalnych, aktywistów i młodzieży.
 

Beneficjenci końcowi projektu: 

Społeczność lokalna (blisko 470 tys. mieszkańców) Powiatu Poznańskiego Województwa Wielkopolskiego (Polska) i społeczność lokalna (około 300 tys. mieszkańców) rejonu Buczańskiego obwodu Kijowskiego (Ukraina), którzy otrzymają następujące produkty projektu:

  1. Raport z badań wraz z rekomendacjami.
  2. Opracowanie map drogowych implementacji modelu MACC (model zdolności antykryzysowych wspólnoty lokalnej) we współpracy z końcowym użytkownikiem.
  3. Policy Paper: studium porównawcze polsko-ukraińskie.
  4. Komplet publikacji w zakresie promocji naukowej i dydaktycznej projektu (monografia, podręcznik interaktywny i artykuły naukowe).
  5. Spotkania naukowe: seminaria, konferencje, Szkoła Letnia.
  6. Przeszkolenie 300 przedstawicieli beneficjenta końcowego.