AKCELERATOR WIEDZY TECHNICZNEJ

 

 

 

Logo AWT

 

HISTORIA

Akcelerator Wiedzy Technicznej® to inicjatywa uruchomiona w 2006 roku. Bardzo szybko obszar zainteresowań został rozszerzony o wiedzę matematyczno - przyrodniczą. W 2007 r. ponad 30 instytucji z Wielkopolski podpisało List intencyjny dotyczący współpracy w zakresie rozwoju wiedzy i umiejętności technicznych w społeczeństwie Wielkopolski. Odpowiedzią na List było opracowanie w 2008r. Programu akceleracji wiedzy technicznej i matematyczno-przyrodniczej.  Był on wynikiem przeprowadzonych szerokich konsultacji, a idee i koncepcje w nim zawarte wykraczają poza ramy województwa i dotyczą całej Polski.

 

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

Akcelerator Wiedzy Technicznej® koncentruję się na przyspieszaniu rozwoju wiedzy technicznej i matematyczno-przyrodniczej, ale także kompetencji i umiejętności. Ich rozwój nie tylko umożliwia adoptowanie się do zmieniających się warunków życia, zapobiega wykluczeniu społecznemu, ale także gwarantuje rozwój gospodarki, decyduje o jej innowacyjności i konkurencyjności.

 

PODEJMOWANE DZIAŁANIA

Działania podejmowane w ramach Akceleratora Wiedzy Technicznej®  zmierzają do:
- zwiększenia dostępności do wiedzy i upowszechniania jej. Technologie muszą być zrozumiałe dla wszystkich ludzi, a nie wąskiego kręgu naukowców. Każdy człowiek ma prawo wiedzieć, jak rozwiązania, których dostarcza nauka, mogą wpływać na niego – jakie wynikają z nich korzyści, ale też jakie zagrożenia są z nimi związane.
- stworzenia systemu kształcenia, który zapewni każdemu człowiekowi niezbędny zasób umiejętności umożliwiających wykorzystanie najnowszych, powszechnych osiągnięć nauk technicznych i matematyczno-przyrodniczych.

Projekty w Programie akceleracji wiedzy technicznej i matematyczno-przyrodniczej
Program realizowany jest w ramach uruchamianych projektów, finansowanych z różnych źródeł. Dotychczas zostały zrealizowane trzy projekty odnoszące się do obszarów uwzględnionych w Programie akceleracji wiedzy technicznej i matematyczno-przyrodniczej:
•    Wielkopolski system monitorowania i prognozowania
•    Partnerski związek nauki i postępu
•    Zintegrowany system wspomagania dostępu do informacji w przestrzeni miejskiej
Dwa pierwsze sfinansowane zostały ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a trzeci ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Obecnie realizowany jest projekt Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe, również  finansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz projekt Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów uruchomiony w ramach programu Erasmus+