Obszary badań

INSTYTUT INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA I JAKOŚCI

Główne obszary działalności naukowej Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości dotyczą badań nad:

 • zarządzaniem bezpieczeństwem organizacji,
 • zarządzaniem ryzykiem,
 • zarządzaniem kryzysowym,
 • zarządzaniem ciągłością działania,
 • kształtowaniem odporności organizacyjnej,
 • modelowaniem zagrożeń bezpieczeństwa,
 • czynnikiem ludzkim w bezpieczeństwie,
 • metodologią badań i zastosowań praktycznych makroergonomii,
 • diagnostyką oraz projektowaniem ergonomicznym (korekcyjnym i koncepcyjnym) maszyn i urządzeń technologicznych oraz procesów produkcyjnych,
 • zarządzaniem środowiskowym,
 • projektowaniem, wdrażaniem, diagnozą i oceną systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach różnych branż,
 • realizacją procesów eksploatacji systemów projakościowych w przemyśle i w usługach,
 • podejściem ilościowym i jakościowym w badaniach naukowych, rynkowych i marketingowych z zastosowaniem teorii systemów szarych w naukach o zarządzaniu i jakości,
 • metodami reinżynierii procesów biznesowych, produkcyjnych i marketingowych w przedsiębiorstwie,
 • marketingiem analitycznym, rachunkowością zarządczą oraz kontrolingiem,
 • metodykami projakościowego i marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem,
 • zarządzaniem wartościami i kompetencjami,
 • rozwojem metod akceleracji wiedzy technicznej,
 • specyfiką zarządzania przedsiębiorstwami rodzinnymi w kontekście szeroko pojętego bezpieczeństwa,
 • rozwojem teorii kwalitologii,
 • akceleracją wiedzy technicznej,
 • kształtowaniem kultury bezpieczeństwa i jakości.

 

INSTYTUT LOGISTYKI

Główne obszary/tematyki badawcze Instytutu Logistyki:

 • nowoczesne rozwiązania z zakresu Logistyki 4.0 i Przemysłu 4.0,
 • zarządzanie łańcuchem dostaw i logistyką zwrotną,
 • organizacja i transformacja systemów produkcyjno-logistycznych,
 • organizacja procesów zaopatrzenia i zakupów we współczesnych przedsiębiorstwach,
 • cyfryzacja procesów logistycznych i produkcyjnych,
 • bezpieczeństwo, interoperacyjność i spójność techniczna systemów transportowych,
 • badania dotyczące konkurencyjności przedsiębiorstw oraz inwestycji rzeczowych, finansowych i inwestycji w kapitał ludzki,
 • zarządzania ryzykiem oraz zarządcze i ekonomiczno-finansowe  aspekty funkcjonowania systemów zabezpieczenia społecznego,
 • badania społecznej odpowiedzialności biznesu,
 • badania ekosystemów przedsiębiorczości akademickiej,
 • zarządzanie popytem, optymalizacja podaży, ryzyko ekonomiczno-finansowe przedsiębiorstw i projektów,
 • badania nad metodami modelowania symulacyjnego,
 • zastosowanie metod Lean w modelowaniu symulacyjnym,
 • badania dotyczące modelowania podejmowania decyzji (zarządzania) w modelowaniu symulacyjnym z wykorzystaniem koncepcji tzw. nawigatorów logistycznych.

 

INSTYTUT ZARZĄDZANIA I SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH

Główne obszary działalności naukowej Instytutu Zarządzania i Systemów Informatycznych dotyczą:

 • strategii przedsiębiorstw,
 • planowania biznesu,
 • systemów budżetowania,
 • struktur organizacyjnych, w tym struktur procesowych,
 • systemów informacyjnych zarządzania,
 • systemów informatycznych wspomagających zarządzanie,
 • lean management (szczupłego przedsiębiorstwa),
 • agile enterprise (zwinnego przedsiębiorstwa),
 • przedsiębiorstwa wirtualnego,
 • barier i ryzyka w działalności małych i średnich przedsiębiorstw;
 • zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem w warunkach kryzysu,
 • analizy ekonomicznej w procesie zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem,
 • konkurencyjności i innowacyjności Polski i polskich przedsiębiorstw na tle krajów rozwiniętych,
 • sieci biznesowych - klastrów, aliansów strategicznych i powiązań kooperacyjnych,
 • współpracy przedsiębiorstw z jednostkami sektora publicznego,
 • marketingu internetowego i jego roli w zarządzaniu innowacyjnym przedsiębiorstwem,
 • kapitału ludzkiego i społecznego w kreowaniu innowacyjnej przedsiębiorczości,
 • komunikacji w biznesie w działalności MSP,
 • negocjacji i technik negocjacyjnych,
 • zarządzania zasobami ludzkimi, projektowania profili kompetencyjnych, budowania zespołów zadaniowych,
 • etyki w biznesie.