Obszary badań

INSTYTUT INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA I JAKOŚCI

Główne obszary działalności naukowej Instytutu dotyczą:

 • metodologii badań i zastosowań praktycznych makroergonomii;
 • ergonomicznej diagnostyki oraz projektowania (korekcyjnego i konce-pcyjnego) procesów produkcyjnych w technologicznych systemach wytwórczych;
 • ergonomicznej diagnostyki oraz projektowania (korekcyjnego i konce-pcyjnego) maszyn i urządzeń technologicznych;
 • inżynierii bezpieczeństwa;
 • metod szacowania i oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy;
 • metodologii kształtowania poziomu jakości pracy i wyrobów w przemyśle maszynowym w świetle EN i norm ISO oraz koncepcji TQM;
 • realizacji procesów eksploatacji systemów projakościowych w przemyśle i w usługach;
 • metod reinżynierii procesów biznesowych i produkcyjnych w przedsię-biorstwie;
 • teorii i inżynierii marketingu;
 • rachunkowości finansowej i zarządczej oraz kontrolingu;
 • metodyki projakościowego i marketingowego zarządzania przedsiębior-stwem;
 • zarządzania wartością i kapitałem intelektualnym;
 • rachunku efektywności ekonomicznej;
 • kwalitologii i ekonomiki jakości;
 • zarządzania cenami;
 • akceleracji wiedzy technicznej

 

INSTYTUT LOGISTYKI

Główne obszary działalności naukowej Instytutu dotyczą:

 • badania i kształtowania systemów organizacji i kierowania;
 • badania i doskonalenia metod projektowania struktur organizacyjnych systemów produkcyjnych;
 • organizacji i adaptacyjnego zarządzania przedsięwzięciami;
 • zarządzania rozwojem przedsiębiorstw produkcyjnych;
 • zarządzania przedsiębiorczością;
 • metodologii rozwoju regionalnego;
 • zarządzania przedsięwzięciami;
 • systemów logistycznych;
 • konkurencyjność w aspektach mikro, makro i mezo;
 • badania ekonomicznych aspektów funkcjonowania systemów zabezpieczenie społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem ekonomii emerytalnej;
 • badania technologicznej przedsiębiorczości akademickiej;
 • badania kapitału intelektualnego oraz kapitału społecznego przedsiębiorstw i organizacji;
 • zarządzanie ryzykiem;
 • ekonometria stosowana;

 

INSTYTUT ZARZĄDZANIA I SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH

Główne obszary działalności naukowej Instytutu dotyczą:

 • strategii przedsiębiorstw;
 • planowania biznesu;
 • systemów budżetowania;
 • struktur organizacyjnych, w tym struktur procesowych;
 • systemów informacyjnych zarządzania;
 • systemów informatycznych wspomagających zarządzanie;
 • lean management (szczupłego przedsiębiorstwa);
 • agile enterprise (zwinnego przedsiębiorstwa);
 • przedsiębiorstwa wirtualnego;
 • barier i ryzyka w działalności małych i średnich przedsiębiorstw;
 • zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem w warunkach kryzysu;
 • analizy ekonomicznej w procesie zarządzania nowoczesnym przedsię-biorstwem;
 • konkurencyjności i innowacyjności Polski i polskich przedsiębiorstw na tle krajów rozwiniętych;
 • sieci biznesowych - klastrów, aliansów strategicznych i powiązań kooperacyjnych;
 • współpracy przedsiębiorstw z jednostkami sektora publicznego;
 • marketingu internetowego i jego roli w zarządzaniu innowacyjnym przedsiębiorstwem;
 • kapitału ludzkiego i społecznego w kreowaniu innowacyjnej przedsię-biorczości;
 • komunikacji w biznesie w działalności MSP;
 • negocjacji i technik negocjacyjnych;
 • zarządzania zasobami ludzkimi, projektowania profili kompetencyjnych, budowania zespołów zadaniowych;
 • etyki w biznesie.