zarządzanie jakością

Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej posiada wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2015.

Zakres systemu jest następujący:

 • kształcenie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz studiach podyplomowych,
 • organizacja i prowadzenie szkoleń,
 • prowadzenie działalności naukowej.

Pierwszy audyt odbył się w 2011 roku i od tego czasu Wydział Inżynierii Zarządzania co roku poddaje się ocenie niezależnej jednostki, która potwierdza zgodność wdrożonego systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy ISO 9001:2015. Potwierdzeniem jest uzyskany certyfikat:

 

Zdjęcie certyfikatu

 

Dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania przyjęła następującą POLITYKĘ JAKOŚCI:

Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej prowadzi kształcenie oraz działalność naukową, projektową i wdrożeniową w zakresie szeroko rozumianej inżynierii zarządzania, logistyki i bezpieczeństwa.

Wydział prowadzi działalność dydaktyczną na studiach pierwszego i drugiego stopnia kształcenia oraz na studiach podyplomowych, w języku polskim oraz angielskim. W ramach kształcenia Wydział oferuje zdobycie kompetencji zawodowych inżynierskich oraz magisterskich, a także możliwość poszerzenia kwalifikacji profesjonalnych między innymi w zakresie:

 • zarządzania przedsiębiorstwem,
 • zarządzanie zasobami i procesami przedsiębiorstw,
 • zarządzania bezpieczeństwem pracy, 
 • logistyki przedsiębiorstw oraz łańcuchów dostaw.

Wydział Inżynierii Zarządzania ceni sobie współpracę z przemysłem, oferując usługi  w zakresie prac badawczo-rozwojowych, projektowania i wdrażania rozwiązań oraz szkoleń z zakresu inżynierii produkcji, zarządzania, zarządzania jakością, stymulowania rozwoju, logistyki, ergonomii i bezpieczeństwa, a także przedsiębiorczości i komunikacji biznesowej.

Gwarancją skutecznego i efektywnego osiągania celów Wydziału jest:

 • wysoki poziom i spójność badawcza, dydaktyczna i rozwojowa kadry naukowej Wydziału,
 • doświadczenie naukowo-badawcze oraz projektowo-wdrożeniowe pracowników   Wydziału,
 • koncentracja na celach badawczych i programach o światowej randze, dających szanse wsparcia zewnętrznego i publikacji wyników w renomowanych wydawnictwach,
 • zgodność realizacji programów dydaktycznych ze światowym poziomem kształcenia 
 • i ciągłe ich doskonalenie,
 • praca zespołowa, w której bierze udział otoczenie bliskie (studenci, doktoranci, pracownicy innych wydziałów Politechniki Poznańskiej) i dalsze (uczelnie polskie 
 • i zagraniczne, przedsiębiorstwa, instytucje),
 • realizacja prac badawczo-projektowych dla przedsiębiorstw i instytucji.  


System Zarządzania Jakością na WIZ jest spójny z założeniem Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, jest utrzymywany i ciągle doskonalony. 


 

Pobierz Politykę Jakości Wydziału Inżynierii Zarządzania PP

Zobacz Certyfikat ISO 9001:2015 PL, Certyfikat ISO 9001:2015 EN

Zobacz również Dobre praktyki dla nauczycieli akademickich

Podsumowanie wyników eAnkiet studenckich