zakład ekonomiki przedsiębiorstw, inwestycji i ubezpieczeń

 

Kierownik: dr hab. Marek Szczepański, prof. PP


Zakład Ekonomiki Przedsiębiorstw, Inwestycji i Ubezpieczeń kontynuuje od 2020r. działalność Katedry Nauk Ekonomicznych (wcześniej Zakładu Nauk Ekonomicznych) powstałej w latach 90-tych XX wieku.

Prace naukowe prowadzone są w sześciu głównych obszarach badawczych:

 1. Systemy zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demograficznych, ekonomicznych i społeczno-kulturowych; zarządzanie ryzykiem, ubezpieczenia gospodarcze i społeczne.
 2. Ekonomiczne i instytucjonalne uwarunkowania przedsiębiorczości (gł. startupowej) i konkurencyjności przedsiębiorstw; ekosystem przedsiębiorczości akademickiej.
 3. Wpływ kapitału intelektualnego i kapitału społecznego na konkurencyjność i efektywność przedsiębiorstw.
 4. Prognozowanie i symulacje procesów w ekonomii i w zarządzaniu.
 5. Zarządzanie jakością w logistyce i współczesne problemy energetyki odnawialnej.
 6. Zarządzanie transportem; logistyka miejska i międzynarodowa, wielokryterialne analizy procesów decyzyjnych i ich aplikacje w różnych dziedzinach.

Oferta dydaktyczna Zakładu:

 • Ekonomia: mikroekonomia, makroekonomia, podstawy ekonomii
 • Finanse przedsiębiorstw: planowanie finansowe i inwestowanie kapitału, finanse przedsiębiorstw, zarządzanie ryzykiem operacyjnym i finansowym
 • Zarządzanie: koncepcje i narzędzia zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem, negocjacje w biznesie, biznes w ICT, zarządzanie ryzykiem operacyjnym i finansowym, normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce
 • Badania operacyjne i prognozowanie: badania operacyjne i teoria optymalizacji, badania operacyjne i ekonometria, prognozowanie gospodarcze, podejmowanie decyzji w inżynierii i zarządzaniu
 • Konkurencyjność przedsiębiorstw: potencjał konkurencyjności przedsiębiorstw, konkurencyjność przedsiębiorstw
 • Przedsiębiorczość: przedsiębiorczość we współczesnej gospodarce, przedsiębiorczość technologiczna, podstawy przedsiębiorczości w ICT
 • Logistyka: logistyka międzynarodowa, logistyka eksploatacji systemów technicznych, systemy informatyczne w logistyce, lean production i logistyka, normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce, ubezpieczenia w logistyce
 • Ubezpieczenia: systemy zabezpieczenia społecznego, ubezpieczenia w logistyce

Pracownicy Zakładu Ekonomiki Przedsiębiorstw, Inwestycji i Ubezpieczeń współpracują w obszarze naukowo-badawczym i dydaktycznym z uczelniami zagranicznymi (głównie: Niemcy, Ukraina, Portugalia, Chiny). Ponadto prowadzą działalność popularno-naukową w stowarzyszeniach naukowych, m.in. PTE Oddział w Poznaniu, European Network for Research on Supplementary Pensions (ENRSP) oraz w innych krajowych i międzynarodowych organizacjach i stowarzyszeniach.

Zakład Ekonomiki Przedsiębiorstw, Inwestycji i Ubezpieczeń cyklicznie organizuje Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Systemy zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demograficznych, ekonomicznych i technologicznych. Social security systems in the Light of demographic, economic and technological challenges". (VII edycja w 2022r.)


Propozycje szkoleń i doradztwa dla biznesu:

Szkolenia

 • Nowoczesne instrumenty finasowania przedsiębiorstw (sekurytyzacja, faktoring, instrumenty pochodne zabezpieczające ryzyko kursów walutowych)
 • Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych
 • Przygotowanie biznes planu
 • Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem metody ubezpieczeniowej i metod pozaubezpieczeniowych
 • Zarzadzanie kryzysem w Public Relations (w tym – kryzysem w mediach społecznościowych)
 • Tworzenie i zarządzanie pracowniczymi programami emerytalnymi (PPE) i pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK)
 • Obsługa klienta biznesowego w instytucjach finansowych – aspekty marketingowe i zarządcze

 

Doradztwo

 • Doradztwo w zakresie tworzenia strategii finansowej i strategii marketingowej firmy.
 • Doradztwo w zakresie identyfikacji kluczowych czynników i tworzenia strategii konkurencyjnej.

 


Zobacz listę pracowników Zakładu Ekonomiki Przedsiębiorstw, Inwestycji i Ubezpieczeń