Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych

  

fotografia dr hab. inż. Joanna Kałkowska Dyrektor:
dr hab. inż. Joanna Kałkowska, prof. PP

 

Z-ca dyrektora: dr Paulina Kubera

Z1 - Zakład Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie
Kierownik: prof. dr hab. Teresa Łuczka

Z2 - Zakład Systemów Zarządzania
Kierownik: prof. dr hab. inż. Stefan Trzcieliński
 

Laboratorium Systemów Informatycznych Zarządzania
Kierownik Laboratorium: dr inż. Katarzyna Ragin-Skorecka


Główne obszary działalności naukowej Instytutu Zarządzania i Systemów Informacyjnych dotyczą:

 • strategii przedsiębiorstw;
 • planowania biznesu;
 • systemów budżetowania;
 • struktur organizacyjnych, w tym struktur procesowych;
 • systemów informacyjnych zarządzania;
 • systemów informatycznych wspomagających zarządzanie;
 • lean management (szczupłego przedsiębiorstwa);
 • agile enterprise (zwinnego przedsiębiorstwa);
 • przedsiębiorstwa wirtualnego;
 • barier i ryzyka w działalności małych i średnich przedsiębiorstw;
 • zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem w warunkach kryzysu;
 • analizy ekonomicznej w procesie zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem;
 • konkurencyjności i innowacyjności Polski i polskich przedsiębiorstw na tle krajów rozwiniętych;
 • sieci biznesowych - klastrów, aliansów strategicznych i powiązań kooperacyjnych;
 • współpracy przedsiębiorstw z jednostkami sektora publicznego;
 • marketingu internetowego i jego roli w zarządzaniu innowacyjnym przedsiębiorstwem;
 • kapitału ludzkiego i społecznego w kreowaniu innowacyjnej przedsiębiorczości;
 • komunikacji w biznesie w działalności MSP;
 • negocjacji i technik negocjacyjnych;
 • zarządzania zasobami ludzkimi, projektowania profili kompetencyjnych, budowania zespołów zadaniowych;
 • etyki w biznesie.