Badanie dojrzałości logistycznej

 

Projekt realizowany w ramach programu Sonata, edycja 11 Narodowego Centrum Nauki.

 

Celem naukowym projektu jest zbadanie poziomu dojrzałości logistycznej w przedsiębiorstwach usługowych w Polsce.

W ramach 4-etapowych badań, zweryfikowane zostaną następujące hipotezy badawcze:

 • W przedsiębiorstwach usługowych realizowane są procesy logistyczne, co implikuje możliwość opracowania modelu dojrzałości logistycznej przedsiębiorstw usługowych w aspekcie teoretycznym.
 • W praktyce gospodarczej występują różne poziomy dojrzałości logistycznej przedsiębiorstw usługowych i możliwym jest ich identyfikowanie.
 • Poziom dojrzałości logistycznej przedsiębiorstwa koreluje z wielkością przedsiębiorstwa i branżą.
 • Przedsiębiorstwa usługowe mogą osiągnąć wysoki poziom dojrzałości logistycznej.
 • Wysoki poziom dojrzałości logistycznej może przekładać się na konkurencyjność przedsiębiorstw.

Założone rezultaty prowadzonych badań powinny dostarczyć nowej wiedzy na temat dojrzałości logistycznej w sektorze przedsiębiorstw usługowych w Polsce. Wpłynie to na zniwelowanie luki badawczej w tym zakresie. Spodziewane rezultaty powinny się też przyczynić do usystematyzowania stanu wiedzy na temat realizacji procesów logistycznych w sektorze usługowym, tym samym wpłynąć na stan wiedzy teoretycznej w zakresie ekonomii, zarządzania i logistyki.

W zakresie rozwoju cywilizacyjnego wyniki projektu przyczynią się do doskonalenia procesów logistycznych w przedsiębiorstwach usługowych, co z kolei wpłynie pozytywnie na konkurencyjność tych przedsiębiorstw.

 

Numer projektu: 2016/21/D/HS4/02116

Kierownik projektu: Dr inż. Karolina Werner-Lewandowska

Okres realizacji: 2017-02-08 - 2020-02-07


 

W ramach projektu badawczego pt. „Badanie dojrzałości logistycznej przedsiębiorstw usługowych” nr 2016/21/D/HS4/02116 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie SONATA zrealizowano zadania, takie jak:

 

Z1: Opracowanie modelu dojrzałości logistycznej przedsiębiorstw usługowych na podstawie badań literaturowych.

Model nazwano LMM4SI (akronim słów w j. angielskim: Logistics Maturity Model for Service Industry). Model zakłada 6 poziomów dojrzałości (L1-L6), które odpowiadają poszczególnym fazom rozwoju logistyki w gospodarce, od fazy fragmentaryzacji po fazę Logistyki 4.0. Poziom dojrzałości wyznaczany jest w 5 obszarach aktywności logistycznej podejmowanych przez przedsię-biorstwa usługowe takich jak: zarządzanie magazynowanie (w skrócie WM), zarządzanie transportem (w skrócie TM), zaopatrzenie i zarządzania zapasami (w skrócie SIM), współpraca w ramach łańcuchów dostaw i dystrybucja (w skrócie SCD) oraz w zakresie rozwiązań IT wpierających logistykę w sektorze usług (w skrócie IT). Model zakłada, że na poziom dojrzałości logistycznej osiągany przez przedsiębiorstwo usługowe mają wpływ narzędzia logistyczne stosowane w przedsiębiorstwie, przy czym wpływ poszczególnych narzędzi na poziomy dojrzałości może być różny, co zostało wyrażone siłą oddziaływania. Takich narzędzi zdefiniowano 65.

Do zrealizowania tego zadania przebadano 78 pozycji literaturowych.

 

Z2: Badania empiryczne dojrzałości logistycznej polskich przedsiębiorstw usługowych.

Zadanie polegało na przeprowadzeniu badań ankietowych, metodą CATI. W tym celu opracowano arkusz ankiety, w którym polski sektor zbadano w zakresie stosowania poszczególnych narzędzi logistycznych bądź ich znajomości. Arkusz badań ankietowych zawierał też trzy pytania filtrujące mające określić, czy w badanym przedsiębiorstwie realizowany jest proces magazynowania, czy do realizacji usług wykorzystuje się środki transportu zewnętrznego (jeśli tak, to czy przedsiębiorstwo posiada własną flotę) oraz czy przedsiębiorstwo gromadzi zapas materiałów do wykonania usług w przyszłości.
W przypadku odpowiedzi przeczącej na jedno z pytań filtrujących, dany obszar nie podległa ocenie. Badaniu poddano 2000 polskich przedsiębiorstw usługowych. 

 

Z3: Analiza statystyczna wyników badań ankietowych dotyczących dojrzałości logistycznej przedsiębiorstw usługowych

Wykazała, że w obszarze Zarządzanie magazynem, 25% polskich przedsiębiorstw osiąga poziom L2. W obszarze Zarządzanie transportem, 26% polskich przedsiębiorstw usługowych jest niedojrzałych logistycznie. W obszarze Zaopatrzenie i zarządzanie zapasami, 31% polskich przedsiębiorstw usługowych osiąga poziom L1. W obszarze współpracy w łańcuchu dostaw i dystrybucji, dominuje poziom L1, osiągany przez 44% badanych podmiotów gospodarczych. W zakresie rozwiązań IT, wspomagających działania logistyczne w działalności gospodarczej ponad połowa przedsiębiorstw – 53% osiąga poziom L5.

 

Z4: Opracowanie mapy drogowej i modelu referencyjnego pozwalających osiągnąć wyższy poziom dojrzałości logistycznej przedsiębiorstwa usługowego

Polegało na opracowaniu dla każdej sekcji usług mapy drogowej z wykorzystaniem roadmappingu technologicznego oraz jednego modelu referencyjnego – RM-LM4SI (ang. Reference Model – Logistics Maturity for Service Industry). Oba narzędzia mają wskazywać drogę do najwyższego poziomu dojrzałości logistycznej oraz sposób jej osiągnięcia.

Osiągnięte rezultaty prowadzonych badań przyczyniły się w zakresie nauki, do poszerzenia wiedzy na temat dojrzałości logistycznej w sektorze przedsiębiorstw usługowych w Polsce. Wpłynęło to na zniwelowanie luki badawczej w tym zakresie.

Wyniki przeprowadzonych badań przyczyniły się do usystematyzowania stanu wiedzy na temat logistyki w sektorze usług, tym samym wpływając na stan wiedzy teoretycznej w zakresie ekonomii, zarządzania i logistyki.

W zakresie rozwoju cywilizacyjnego wyniki badań projektu, w dalszej perspektywie przyczynić mogą się do doskonalenia logistyki w przedsię-biorstwach usługowych, co wpłynie pozytywnie na konkurencyjność tych przedsiębiorstw.

Dla praktyków wyniki projektu badawczego stanowić mogą punkt wyjścia do stosowania metod, technik i narzędzi związanych z realizacją procesów logistycznych. Dla teoretyków rezultaty badań stanowić mogą punkt wyjścia do dalszych pogłębionych badań w zakresie dojrzałości logistycznej
w przedsiębiorstwach usługowych.

 

Projekt w liczbach:

 1. 36 miesięcy
 2. 2 osoby
 3. 78 przebadanych pozycji literaturowych
 4. 1 opracowany model – LMM4SI (Logistics Maturity Model for Service Industry): 6 poziomów, 5 obszarów, 65 narzędzi logistycznych
 5. 2000 przebadanych polskich przedsiębiorstw usługowych, w tym:
  • 12 sekcji usług w PKD (F,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R, S+T)
  • przedsiębiorstwa mikro – 69%
  • przedsiębiorstwa małe – 22%
  • przedsiębiorstwa średnie – 9%
  • przedsiębiorstwa duże – 1%
  • przedsiębiorstwa z 16 polskich województw
  • 99% podmiotów nie związanych w koncernem międzynarodowym
  • 97% podmiotów posiadających wyłącznie polski kapitał
  • 1% usługodawców franczyzowych
 6. 2000 dokonanych ocen dojrzałości logistycznej
 7. 12 opracowanych map drogowych – T-RM-LM4SI (ang. T-roadmapping Logistics Maturity for Service Industry), dla każdej sekcji usług
 8. 1 opracowany model referencyjny – RM-LM4SI (ang. Reference Model Logistics Maturity for Service Industry)
 9. 1 badanie eksperckie: 20 ekspertów z 4 kontynentów
 10. 10 publikacji, w tym:
  • 7 w czasopismach naukowych, m.in. Procedia Manufacturing, Logforum, Management Systems in Production Engineering, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  • 1 rozdział w monografii
  • 2 w materiałach pokonferencyjnych
  • 1 monografia w przygotowaniu pt. „Dojrzałość logistyczna przedsiębiorstw usługowych
 11. 6 wystąpień na konferencjach naukowych, w tym:
  • 4 międzynarodowe:

   28thFAIM2018

   Pierwsza strona prezentacji Karoliny Werner-Lewandowskiej i Moniki Kosackiej-Olejnik "Logistics maturity model for service company - theoretical background"

   29thFAIM2019

   Pierwsza strona prezentacji Moniki Kosackiej-Olejnik "Logistics 4.0 Maturity in Service Industry: Empirical Research Results"

   14thICLS2019

   Pierwsza strona prezentacji Karoliny Werner-Lewandowskiej i Moniki Kosackiej-Olejnik "Logistics engineering application in the logistics maturity model for the service enterprises"

   WSLFORUM2019

   Pierwsza strona prezentacji Moniki Kosackiej-Olejnik "Logistics maturity model in the service industry: State of art and research implications"

   Pierwsza strona prezentacji Karoliny Werner-Lewandowskiej "Dojrzałość logistyczna usługodawców 3PL - wyniki badań"

  • 1 krajowa

    

   TLM2018

   Pierwsza strona prezentacji Karoliny Werner-Lewandowskiej, Moniki Kosackiej-Olejnik i Karoliny Krzyżaniak "Ocena dojrzałości logistycznej przedsiębiorstwa usługowego - walidacja metodyki"

 12. 1 nagroda Best Paper Awardnbsp;dla artykułu pt. Logistics engineering application in the logistics maturity model for service enterprise, autorzy: Karolina Werner-Lewandowska, Monika Kosacka-Olejnik, podczas” The 14 International Congress of Logistics and SCM System, Taiwan Tech, Taipei Taiwan, 19-22.08.2019r.,

Zdjęcie dyplomu "Best Paper Award" dla Karoliny Werner-Lewandowskiej i Moniki Kosackiej-Olejnik

 1. 4 prace dyplomowe, w tym:
  • 1 praca magisterska
  • 3 prace inżynierskie