Historia

  

fotografia budynek WIZ Strzelecka
Siedziba WIZ w latach 2010-2020
(ul. Strzelecka 11, Poznań)
     
fotografia budynek WIZ Piotrowe
Siedziba WIZ od 2020r.
(ul. J. Rychlewskiego 2, Poznań, kampus WARTA)

 

Wydział Inżynierii Zarządzania powstał w 2010 roku, ale jest kontynuatorem blisko 70-letniej tradycji nauk o zarządzaniu na Politechnice Poznańskiej. Wiąże się ona nie tylko z najstarszym budynkiem dydaktycznym Politechniki Poznańskiej przy ul. Strzeleckiej 11, ale i z gronem charakterystycznych postaci, które wytyczały kierunki badań, określały zakresy kierunków studiów, a przede wszystkim propagowały myśl organizatorską wśród przyszłych inżynierów.

W 1955 roku w nowo powstałej Politechnice Poznańskiej jedną z katedr na Wydziale Budowy Maszyn była Katedra Ekonomii i Planowania Przedsiębiorstw Przemysłowych. Rok później Katedra ta jako trzyosobowy Zakład Ekonomiki, Organizacji i Planowania w Przemyśle Budowy Maszyn (pod kierownictwem prof. mgr. inż. Teobalda Olejnika) weszła w skład Katedry Obróbki Skrawaniem, kierowanej przez prof. Bronisława Kiepuszewskiego. W 1965 roku Zakładowi przywrócono wcześniejszą rangę i przekształcono go w Katedrę Ekonomiki i Organizacji Przemysłu, której kierownikiem został prof. Teobald Olejnik. W 1970 roku w wyniku przekształcenia tej Katedry na Wydziale Mechanicznym Technologicznym (a od roku akademickiego 1975/1976 – Wydziale Budowy Maszyn) powstał Instytut Organizacji i Zarządzania. Dyrektorem Instytutu został prof. Teobald Olejnik. W ramach Instytutu działały 3 zakłady.

W latach 1976-1984 Instytut Organizacji i Zarządzania (po połączeniu z Zakładem Technologii Robót i Organizacji w Budownictwie Instytutu Technologii i Konstrukcji Budowlanych na Wydziale Budownictwa Lądowego) uzyskał status samodzielnej jednostki międzywydziałowej. Początkowo dyrektorem Instytutu był prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Stefański (1976-1978), później doc. dr hab. inż. Jędrzej Słoniński (1978-1980), a po jego nagłej śmierci – doc. dr hab. inż. Leszek Pacholski (od roku 1986 profesor), który kierował Instytutem Organizacji i Zarządzania nieprzerwanie przez 21 lat (do roku 2001). Za jego dyrekcji w 1984 roku Instytut ponownie znalazł się w strukturze Wydziału Budowy Maszyn (1984-2001). Wtedy również (w 1984 roku) powrócili na Wydział Budownictwa Lądowego dawni jego pracownicy, tworząc Zakład Technologii i Organizacji Budownictwa.

W roku 1982 do Międzywydziałowego Instytutu Organizacji i Zarządzania dołączyła grupa pracowników zlikwidowanego właśnie wtedy Zakładu Nowych Technik Nauczania (Zakładem tym od 1970 roku kierował dr hab. inż. Stanisław Jarmark). W 1983 roku do Instytutu Organizacji i Zarządzania przeniesiono również dawną Pracownię Metodologii i Doskonalenia Pedagogicznego Kadr (istniejącą od 1976 roku, a podległą prorektorowi ds. rozwoju uczelni), którą kierowała dr Władysława Dembecka.

Po formalnym ponownym włączeniu (w roku akademickim 1984/1985) Instytutu Organizacji i Zarządzania do Wydziału Budowy Maszyn powołano nowe zakłady. Na przestrzeni kolejnych 25 lat zmieniała się liczba i korygowano nazwy zakładów (zmieniali się również kierownicy tych jednostek), ale zasadniczo w zakładowym układzie strukturalnym Instytut funkcjonował aż do momentu utworzenia – z dniem 1 października 2010 roku – Wydziału Inżynierii Zarządzania.

W roku akademickim 1992/1993 Instytut Organizacji i Zarządzania przemianowano na Instytut Inżynierii Zarządzania. Do jego struktury włączono również dotychczasową jednostkę międzywydziałową – Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych. W ramach nowego Instytutu wydzielono 5 zakładów. Kolejna zmiana struktury wewnętrznej Instytutu Inżynierii Zarządzania nastąpiła z początkiem roku akademickiego 1996/1997. Wtedy to Instytut rozbudowano do 6 zakładów.

Z rozpoczęciem roku akademickiego 2001/2002 z inicjatywy prof. dr. hab. inż. Jana Węglarza i prof. dr. hab. inż. Leszka Pacholskiego podjęto próbę powiązania problematyki inżynierii zarządzania z zagadnieniami informatyki i jej rozlicznymi aplikacjami, w tym z obszaru automatyki i robotyki. Decyzją władz Uczelni powołano Wydział Informatyki i Zarządzania, którego dziekanem został prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski (pełniący tę funkcję do końca roku akademickiego 2007/2008). Strukturę organizacyjną Wydziału tworzyły 3 podstawowe jednostki:

  • Instytut Informatyki, w którego ramach funkcjonowały 4 zakłady (dyr. prof. zw. dr hab. inż. Jan Węglarz),
  • Instytut Inżynierii Zarządzania, którego strukturę tworzyło 6 zakładów (dyr. dr hab. inż. Marek Fertsch, prof. nadzw.),
  • Instytut Sterowania i Inżynierii Systemów, w którym wyodrębniono 3 zakłady (dyr. prof. dr hab. inż. Krzysztof Kozłowski).

W roku akademickim 2008/2009 funkcję dziekana Wydziału Informatyki i Zarządzania objął dr hab. inż. Jerzy Nawrocki, prof. nadzw., a na stanowisko dyrektora Instytutu Inżynierii Zarządzania powrócił prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski. W roku akademickim 2010/2011 nastąpiła fundamentalna zmiana polegająca na zakończeniu działalności Wydziału Informatyki i Zarządzania jako jednej jednostki organizacyjnej. Powstały wówczas 2 nowe wydziały: Informatyki i Inżynierii Zarządzania. Budynek Wydział Inżynierii Zarządzania rozpoczął zatem swoją działalność z początkiem roku akademickiego 2010/2011. Dziekanem Wydziału został prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski (kierujący Wydziałem do
końca września 2014 roku). Z początkiem roku akademickiego 2014/2015 nowym dziekanem Wydziału została dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw., która pełniła tę funkcję do 2020 roku). W miejsce zakładów (istniejących w Instytucie Inżynierii Zarządzania na Wydziale Informatyki i Zarządzania) powołano 6 katedr. Z początkiem roku akademickiego 2020/2021 nowym dziekanem Wydziału została dr hab. Hanna Włodarkiewicz-Klimek, prof. PP.

W związku z reformą szkolnictwa wyższego w Polsce (Ustawa 2.0) zmieniona została również struktura organizacyjna Politechniki Poznańskiej. Od roku 2020 strukturę Wydziału Inżynierii Zarządzania tworzą 3 jednostki:

Siedzibą Wydziału Inżynierii Zarządzania od samego początku niezmiennie był budynek Politechniki Poznańskiej przy ul. Strzeleckiej 11. W lutym 2020 roku Wydział przeniósł się na Piotrowo do Campusu Warta do nowo wybudowanego budynku przy ul. Jacka Rychlewskiego 2.

 

fotografia opracowania na temat historii WIZ

 

 

 

 

 

 

 

 

Pobierz opracowanie na temat historii Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej


 

fotografia okładka książki 60 lat Nauk o Zarządzaniu w PP