Przewodnik dla doktorantów i promotorów rozpraw doktorskich na WIZ

 

Przewodnik dla doktorantów i promotorów rozpraw doktorskich na WIZ na podstawie Regulaminu prowadzenia postępowań o nadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości w Politechnice Poznańskiej, wszczętych po 1 października 2019 roku.

 

 1. Złożenie do Przewodniczącej Rady Dyscypliny wniosku w sprawie wyznaczenia  promotora/promotorów, zgodnie z obowiązującym wzorem.

   

 2. Do wniosku o wyznaczenie promotora kandydat dołącza:
  • kwestionariusz osobowy 
  • wykaz dorobku naukowego wraz z informacją o punktach za publikacje
  • kopię dyplomu ukończenia studiów bądź innego certyfikatu poświadczającego spełnienie wymagania określonego w art. 186 ust. 1 pkt 2 Ustawy.

   

 3. Następuje powołanie przez Radę Dyscypliny promotora/promotorów rozprawy.

   

 4. Na tym etapie zawierana jest umowa z doktorantem eksternistycznym w sprawie opłaty za przeprowadzenie postępowania doktorskiego.

   

 5. Następnie, w uzgodnionym terminie, doktorant dokonuje prezentacji koncepcji rozprawy przed Wydziałową Komisją Kwalifikacyjną (wzór prezentacji). Na tym etapie rozprawa musi już być gotowa przynajmniej w pierwszej wersji, do ewentualnej poprawy. Terminy posiedzeń Komisji udostępnione są na stronie (https://fem.put.poznan.pl/rada-dyscypliny/posiedzenia). Konieczne jest zgłoszenie doktoranta przynajmniej na dwa tygodnie przed planowanym wystąpieniem do Przewodniczącej Komisji Kwalifikacyjnej (agnieszka.stachowiak@put.poznan.pl).

   

 6. Na posiedzeniu, Wydziałowa Komisja Kwalifikacyjna zaleca poprawki lub przyjmuje rozprawę i wnioskuje do Przewodniczącej Rady Dyscypliny o skierowanie sprawy na posiedzenie RD w celu wszczęcia dalszej procedury tj. powołania recenzentów, komisji egzaminacyjnych oraz komisji do przeprowadzenia obrony.

   

 7. Na posiedzeniu, Wydziałowa Komisja Kwalifikacyjna proponuje Przewodniczącej Rady sposób weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK. O przeprowadzeniu takiej weryfikacji rozstrzyga Przewodnicząca RD wskazując, jakie egzaminy powinna zdać osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora

   

 8. Do Przewodniczącej Rady Dyscypliny promotor składana propozycje recenzentów oraz składów komisji (wzór formularza).

   

 9. Rada Dyscypliny podejmuje uchwałę w sprawie recenzentów i składów komisji.

   

 10. Po zdaniu egzaminów i po wpłynięciu recenzji ustalany jest termin obrony.