DOKTORATY WDROŻENIOWE


Cele:

Celem programu „Doktorat wdrożeniowy” jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a środowiskiem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach Szkoły Doktorskiej oraz wprowadzenie możliwości kształcenia uczestnika Szkoły Doktorskiej we współpracy z zatrudniającym go przedsiębiorcą.

Program został wprowadzony w 2017 r. Wspiera przygotowanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową, których wyniki mogą mieć zastosowanie w działalności danej firmy.

To szansa dla przedsiębiorców na to, by zatrudnić zdolnego naukowca, który rozwiąże technologiczny problem, z którym zmaga się firma. Doktorant będzie pracował w dwóch miejscach – w przedsiębiorstwie i uczelni akademickiej i będzie miał także dwóch opiekunów merytorycznych – jednego wskazanego przez pracodawcę, drugiego –ze szkoły doktorskiej.

 

Korzyści:

  • Doktorant otrzymuje podwójne wynagrodzenie. Jedno – za pracę w przedsiębiorstwie, drugie – w ramach stypendium z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stypendium wynosi 3450 zł. Po przeprowadzeniu pozytywnej oceny śródokresowej planu badawczego stypendium wzrasta do 4450 zł.
  • Przedsiębiorca biorący udział w programie zyskuje szansę na zatrudnienie najlepszego specjalisty z danej branży, który poświęci kilka lat na badania naukowe skupione na rozwiązaniu jakiegoś problemu czy ulepszeniu produktu.
  • Zagraniczne ewaluacje efektów tego programu udowadniają, że przedsiębiorstwa, które uczestniczyły w programie, wykazują wyższą aktywność patentową i szybciej zwiększają zatrudnienie w porównaniu z podobnymi przedsiębiorstwami, które do programu nie przystąpiły.
  • Przedsiębiorcy nawiązują relację z uczelnią lub instytutem w celu prowadzenia prac B+R. Mogą też odliczyć od podstawy opodatkowania 100% kosztów osobowych związanych z zatrudnieniem doktoranta.
  • Uczelnie lub instytuty prowadzące szkołę doktorską uzyskają ryczałtowe dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej. A więc jeśli doktorant będzie chciał używać np. sprzętu laboratoryjnego do swojej pracy dla firmy, uczelnia/instytut dostanie za to od resortu nauki dodatkowe pieniądze.

 

Koordynator programu DOKTORATY WDROŻENIOWE w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości:

dr hab. inż. Łukasz Hadaś, prof. PP
e-mail: lukasz.hadas@put.poznan.pl

 

Zasady Rekrutacji:

Rejestracja kandydatów do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2022/2023: od 15 czerwca 2022 r. do 31 lipca 2022 r. na stronie: https://phdschool.put.poznan.pl/ogloszenie-o-rekrutacji