Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

REKRUTACJA

Zapraszamy na studia podyplomowe w roku akademickim 2023/2024

Termin składania dokumentów na studia podyplomowe: 15 września 2023 r.
Orientacyjna data rozpoczęcia zajęć: 1 października 2023 r
Zakładamy prowadzenie studiów w trybie stacjonarnym.

 

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapoznanie słuchaczy z współczesnymi, nowoczesnymi narzędziami kształtowania warunków i środowiska pracy.

W ramach programu studiów uczestnicy zdobywają rzetelną i aktualną wiedzę oraz uzyskują praktyczne umiejętności, pozwalające skutecznie i efektywnie realizować wyzwania, przed którymi stają współczesne przedsiębiorstwa. Uczestniczenie w zajęciach pozwala słuchaczom poznać najnowocześniejsze koncepcje, trendy i instrumenty (w tym również prawne) z zakresu ergonomii, bezpieczeństwa, higieny i ochrony pracy. W toku studiów uczestnicy poznają możliwości zastosowania i wykorzystania zdobyczy nauki i techniki służących optymalizacji zależności pomiędzy człowiekiem, jego pracą oraz warunkami świadczenia tej pracy.

Studia adresowane są do kadry zarządzającej przedsiębiorstw i specjalistów zajmujących się problematyką bhp oraz kształtowania środowiska pracy. Studia adresowane są również do wszystkich, którzy pragną zdobyć kwalifikacje w tej dziedzinie i w przyszłości zajmować się problematyką bezpieczeństwa i ochrony pracy.

Ukończenie studiów pozwala na pełnienie zadań pracownika Służby BHP, zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem Rady Ministrów, w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004, nr 246, poz. 2468). Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Poznańskiej. 

Ukończenie studiów pozwala na prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu bhp dla pracowników. Zainteresowani otrzymują świadectwo ukończenia kursu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz, po ukończeniu dodatkowego szkolenia, dyplom audytora wewnętrznego systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

 

ORGANIZACJA STUDIÓW

Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowo - dydaktycznych Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, w większości Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości oraz praktyków zajmujących się problematyką bhp.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów oraz zajęć ćwiczeniowo - projektowych, połączonych z rozwiązywaniem studiów przypadków obejmujących typowe zagadnienia związane z tematyką zajęć (przedmiotu).

Studia prowadzone są w trybie zaocznym (zjazdy sobotnio-niedzielne, raz lub dwa razy w miesiąca), w wymiarze 204 godzin dydaktycznych, w tym 130 godzin wykładów oraz 74 godzin zajęć ćwiczeniowo - projektowo - seminaryjnych.

Czas trwania studiów: 1 rok (2 semestry).
Rozpoczęcie zajęć: październik 2023 r.

 

RAMOWY PROGRAM

Program studiów obejmuje zagadnienia przedstawione w załączniku.
POBIERZ PROGRAM 

 

WARUNKI PRZYJĘCIA

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych, posiadający dyplom ukończenia studiów: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich (preferowane są techniczne kierunki ukończonych studiów).

Kandydaci składają następujące dokumenty:
• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał),
• kopię (ksero lub skan) dowodu osobistego,
wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy 

Zgłoszenie (podpisane oraz potwierdzone przez zakład pracy, gdy uczestnik nie pokrywa osobiści opłaty) przesłać należy na adres: 
Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej 
dr inż. Adam Górny, pokój 357
ul. J. Rychlewskiego 2
60-965 Poznań.

Zakładamy prowadzenie studiów w trybie stacjonarnym.

Rekrutacja na studia odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby przyjęte zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wszystkie dane osobowe podlegają ochronie, zgodnie z zasadami przedstawionymi na stronie https://www.put.poznan.pl/ochrona-danych-osobowych
POBIERZ KLAUZULE INFORMACYJNĄ 


OPŁATY

Opłata za uczestnictwo w studiach wynosi 4200 zł (2100 zł za semestr).
Płatność można rozłożyć na raty.

Czesne za studnia należy wpłacać na konto:
nr 02 1090 1362 0000 0000 3601 7895
(Santander Bank Polska S.A. 6 O. w Poznaniu)
z dopiskiem: SP Bezpieczeństwo i higiena pracy (SP-130/ed. 25).
(imię i nazwisko uczestnika studiów)

 

KONTAKT

Dodatkowych informacji na temat studiów udziela:

dr inż. Adam Górny, Eur.Erg.
kierownik SP „Bezpieczeństwo i higiena pracy”
tel. 61 665 34 07, 602 184 115
e-mail: adam.gorny@put.poznan.pl