Miło nam poinformować Państwa, że treści kształcenia realizowane na kierunku Logistyka, na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej są zgodne z rekomendowanymi przez ELA (European Logistics Association) programem kształcenia logistyków na poziomie European Senior Logistician. 

W wyniku procesu recenzji otrzymaliśmy certyfikat potwierdzający, że program studiów na kierunku Logistyka pokrywa 80% wymaganych treści wg. ELA, począwszy od roku akademickiego 2015/2016.

 

 

Posiadanie certyfikatu European Logistician jest potwierdzeniem kompetencji zawodowych w obszarze logistyki co jest cenionym przez pracodawców atutem na rynku pracy. Studenci kierunku Logistyka po ukończeniu studiów inżynierskich I stopnia oraz spełnieniu warunków w zakresie wymaganej średniej ocen mogą ubiegać się o wydanie certyfikatu Candidate European Senior Logistician w Krajowej Jednostce Certyfikującej (National Certification Board) Europejskiego Towarzystwa Logistycznego na terenie Polski znajdującej się w Instytucie Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.

 

Warunki ubiegania się o wydanie certyfikatu ESL

Uzyskanie certyfikatu Candidate European Senior Logistician przez absolwenta studiów inżynierskich kierunek Logistyka (I stopień) będzie możliwe po spełnieniu następujących kroków:

Krok 1:
Student powinien wykazać się średnią ocen nie niższą niż 4,0 z wszystkich przedmiotów realizujących wymagania zawarte w EUROPEAN QUALIFICATION STANDARDS for LOGISTICS PROFESSIONALS EQF 6 European Senior Logistician.

Przez wszystkie przedmioty rozumie się osobne oceny z projektu, laboratorium, ćwiczeń i wykładów, jeżeli zostały one wpisane przez PP jako realizujące powyższe wymagania w procesie uzyskania akredytacji.

Krok 2:
Wypełnienie zgody (oświadczenia kandydata) na przetwarzanie danych osobowych i przekazanie jej do Dziekanatu WIZ PP w terminie do 09.03.2020.

Dziekanat WIZ PP przekazuje listę uprawnionych do ubiegania się o certyfikat do krajowej organizacji certyfikującej tj. Centrum Transferu Wiedzy Instytutu Logistyki i Magazynowania.

Krok 3:
Otrzymanie informacji od Centrum Transferu Wiedzy Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu o przekazaniu przez WIZ PP listy uprawnionych absolwentów do krajowej organizacji certyfikującej.

Krok 4:
Otrzymanie wezwania od Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, zawierające m.in. Formularz zgłoszeniowy oraz informację o uiszczeniu opłaty.

Krok 5:
Złożenie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego i uiszczenie opłaty do Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu nie później niż w terminie 12 miesięcy od zakończenia studiów.

Załączniki:

Formularz „Oświadczenie kandydata” tutaj.

Wykaz przedmiotów realizujących wymagania certyfikacji ESL tutaj.