• Polski
  • English

Pracownicy

Proszę wybrać Katedrę, Pracownię lub Dział:

lub wpisać nazwisko szukanego pracownika:


Imię: Małgorzata Maria

Nazwisko: Gajowiak

Tytuł: dr

Stanowisko: Adiunkt

Miejsce pracy: Zakład Ekonomiki Przedsiębiorstw, Inwestycji i Ubezpieczeń

Telefon: 61 665 33 90

Pokój: 304A

E-mail: malgorzata.gajowiak@put.poznan.pl

Strona internetowa:

Dyżury
Brak dyżurów dla wybranego pracownika.
Badania naukowe
DataZakres badań naukowych
19-06-2011 Rola kapitału społecznego (sieci społecznych opartych na zaufaniu, wiarygodności i lojalności) w rozwoju społeczno-gospodarczym Instytucje a rozwój gospodarczy. Instytucjonalizacja gospodarki. Znaczenie państwa w reprodukcji kapitału społecznego i ludzkiego Transformacja ustrojowa. Społeczna percepcja przemian własnościowych w Polsce. Wpływ prywatyzacji na poziom i formy kapitału społecznego. Gospodarka rynkowa a centralnie-sterowana. Wpływ państwa na gospodarkę. Rola demokracji i społeczeństwa obywatelskiego w rozwoju społeczno-gospodarczym.
Prace dyplomowe
DataTematyka
21-04-2013 1. Znaczenie wspólnych projektów logistycznych w procesie transportu dóbr państw nadbałtyckich. 2. Rola kapitału społecznego w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski. 3. Transformacja gospodarcza w Polsce. Konsekwencje ekonomiczne i społeczne. 4. Bariery rozwoju innowacyjności na przykładzie krajów postsocjalistycznych. 5. Konkurencyjność przedsiębiorstw. Analiza zmiennych twardych i miękkich w wybranym przedsiębiorstwie. 6. Customer Relationship Management. Podstawy teoretyczne. Rekonstrukcja aplikacji.
Materiały dydaktyczne
Nie wprowadzono żadnych materiałów dydaktycznych.
Publikacje
DataTytuł
12-10-2012 M.Gajowiak, The importance of social capital in management, w: Economy of growth. Knowledge based on economy, red. E. Frejtag-Mika, Radom, Wydawnictwo Politechniki Ra-domskiej 2011, s.72-82.
12-10-2012 M.Gajowiak, Jaki kapitał społeczny, taka gospodarka. Bariery rozwoju innowacyjności i konkurencyjności Polski – wybrane aspekty, Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, nr 43, red. B. Wawrzyniak, Bydgoszcz 2011, s. 55-68.
12-10-2012M.Gajowiak, Kapitał społeczny a wzrost gospodarczy – wybrane aspekty, w: Gospodarka i społeczeństwo wobec wyzwań XXI wieku, red. Z. Tomczonek, J. Pystrom, Warszawa, Wydaw-nictwo Difin 2011, s.54-63.
12-10-2012 M.Gajowiak, Kapitał społeczny w Polsce, w: Badanie kapitału społecznego w Wielkopolsce, red. E. Skawińska, Poznań, Wyd. WSB w Poznaniu 2011, s.21-32.
12-10-2012M.Gajowiak , Stan badań na temat kapitału społecznego, w: Badanie kapitału społecznego w Wielkopolsce, red. E. Skawińska, Poznań, Wyd. WSB w Poznaniu 2011, s. 17-20.
12-10-2012 M.Gajowiak, Kapitał społeczny w świetle literatury, w: Badanie kapitału społecznego w Wiel-kopolsce, red. E. Skawińska, Poznań, Wyd. WSB w Poznaniu 2011, s.9-16.
12-10-2012M. Gajowiak, Społeczne koszty przekształceń własnościowych, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa, 12/2010, s. 12-21
12-10-2012M. Gajowiak, E. Badzińska, Ekonomiści o współczesnych problemach gospodarczych, Marketing i Rynek nr 11/2010, s. 37-39
12-10-2012M. Gajowiak, Sources of social capital creation, Poznań, Publishing House of Poznan University of Technology 2010
12-10-20122. M. Gajowiak, Significant of social capital in the growth of innovativeness, w: Innovativity of enterprises and product quality, red. R.I. Zalewski, R. Zieliński, Radom, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB 2010, s. 45-55.
12-10-20121. M. Gajowiak, Social capital in the process of ownership transformation, w: Labour resources management and human capital, red. E. Skawińska, M. Gajowiak, Poznań, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 2010, s. 43-55.
12-10-20126. M. Gajowiak, Kapitał społeczny jako instrument redukcji kosztów transakcyjnych, w: Gospodarka. Technologia. Społeczeństwo. Studia Doktorantów, red. Maria Sławińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010, s. 108-118.
12-10-20125. M. Gajowiak, Przesłanki i źródła wzrostu kapitału społecznego w kontekście strategii bolońskiej, w: Ekonomiczne i społeczne determinanty wzrostu gospodarczego, red. W. Jarmołowicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2009, s. 55-70.
12-10-20124. M. Gajowiak, Społeczeństwo obywatelskie a państwo – relacje komplementarne czy konkurencyjne?, w: Gospodarka. Technologia. Społeczeństwo. Studia Doktorantów, red. W. Przybylska-Kapuścińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009, s. 223 – 231.
12-10-20123. M. Gajowiak, Kapitał społeczny jako warunek rozwoju społeczno-gospodarczego, w: Gospodarka. Finanse. Społeczeństwo. Studia Doktorantów, red. W. Przybylska- Kapuścińska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008, s. 348-356.
12-10-20122. M. Gajowiak, W. Piotr, Liberalizm wobec państwa jako dobra publicznego, w: Liberalizm we współczesnej gospodarce, red. W. Jarmołowicz, M. Ratajczak, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008, s. 87-100.
12-10-20121. M. Gajowiak, Partycypacja pracownicza w zarządzaniu jako instrument humanizacji pracy, w: Praca w perspektywie humanistycznej, red. J. Sikora, D. Walczak-Duraj, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu oraz Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Płock - Poznań 2008, s. 127-138.