• Polski
  • English

Pracownicy

Proszę wybrać Katedrę, Pracownię lub Dział:

lub wpisać nazwisko szukanego pracownika:


Imię: Edwin Stanisław

Nazwisko: Tytyk

Tytuł: prof. dr hab. inż.

Stanowisko: Profesor

Miejsce pracy: Zakład Zastosowań Ergonomii

Telefon: 61 -665 -33 -77

Pokój: 361, ul. J.Rychlewskiego 2

E-mail: edwin.tytyk@put.poznan.pl

Strona internetowa:

Dyżury
DzieńOdDoCzęstotliwośćUwagi
poniedziałek 00:00 00:00 całość Od 17 lipca do 14 sierpnia mam urlop. W razie potrzeby proszę o kontakt e-mail.
Badania naukowe
DataZakres badań naukowych
17-03-2019 TEMATYKA PRAC BADAWCZYCH: • Projektowanie ergonomiczne – zagadnienia metodologiczne, metodyczne i praktyczne. • Informacyjne i informatyczne wspomaganie decyzji podejmowanych w procesach projektowania. • Wykorzystanie technik heurystycznych w procesach twórczych. • Problematyka ergonomiczna dotycząca współdziałania człowieka i obiektów technicznych w sytuacjach: pracy, nauki, podróży, wypoczynku, sportu, zajęć domowych itp. • Ergonomiczna ocena warunków istniejących i projektowanie rozwiązań modernizujących warunki współdziałania ludzi i środków technicznych. • Zagadnienia ergonomiczne w technologiach zautomatyzowanych i zrobotyzowanych – procesy sterowania, nadzoru, obsługi. • Zagadnienia na styku ergonomii i ekologii. • Zarządzanie działaniami i zasobami związanymi ze współdziałaniem ludzi, techniki i środowiska.
27-02-2011 WYDANE KSIĄŻKI I PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE: • Tytyk E., Metodologia projektowania ergonomicznego w budowie maszyn. Wyd. PP, seria: Rozprawy, nr 252, Poznań, 1991 • Górska E., Tytyk E., Ergonomia w projektowaniu stanowisk pracy. Materiały pomocnicze do ćwiczeń projektowych; Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, seria: Zarządzanie i Marketing, Warszawa, 1996 • Górska E., Tytyk E., Ergonomia w projektowaniu stanowisk pracy. Podstawy teoretyczne. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1998 • Tytyk E., Ergonomia – pojęcia podstawowe; [w]: Pakiet edukacyjny dla uczelni wyższych pt. „Nauka o pracy – bezpieczeństwo, higiena, ergonomia”, Tom I; pod red. naukową prof. D. Koradeckiej, Wydawnictwo Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Warszawa, 2000 • Tytyk E., Projektowanie ergonomiczne. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Poznań, 2001 • Tytyk E., Butlewski M., Ergonomia w technice. Wyd. PP, 2011 (w druku) • Butlewski M., Tytyk E., Bezpieczeństwo w technice
Prace dyplomowe
DataTematyka
27-02-2011 PRZYKŁADOWE TEMATY PROWADZONYCH PRAC DYPLOMOWYCH: • Analiza linii rozwojowej wybranych urządzeń technicznych z punktu widzenia ergonomii • Ergonomiczne zasady projektowania stanowisk komputerowych • Ergonomiczna ocena urządzeń sygnalizacyjnych i sterowniczych • Bariery architektoniczne, komunikacyjne i informacyjne dla osób starszych i niepełnosprawnych w obiektach użyteczności publicznej • Ergonomiczna modernizacja wybranych maszyn • Ergonomiczna analiza, ocena i koncepcja modernizacji stanowisk pracy zorganizowanych w linię produkcyjną • Ergonomiczna analiza, ocena i koncepcja modernizacji procesów obsługi maszyn (remonty, naprawy awaryjne, regulacje itp.) • Ergonomiczna analiza, ocena i koncepcja modernizacji stanowisk pracy w małym zakładzie obróbki mechanicznej • Analiza i ocena ryzyka zawodowego oraz koncepcje jego ograniczenia
Materiały dydaktyczne
DataTytuł
27-02-2011[brak tytułu]Pobierz
27-02-2011[brak tytułu]Pobierz
27-02-2011[brak tytułu]Pobierz
13-03-2020BEZPIECZEŃSTWO W TECHNICE I ORGANIZACJI PRACYPobierz
28-10-2016Ewolucyjne podstawy ergonomii Pobierz
28-10-2016Literatura dot. BHP i ErgonomiiPobierz
28-10-2016POdstawowe zasady edytorskiePobierz
28-10-2016Ramowy plan pracy dyplomowejPobierz
28-10-2016Studia Doktoranckie semestr 1 - DEFINICJEPobierz
28-10-2016Studia Doktoranckie semestr 1 - MATRYCA WIZPobierz
28-10-2016Studia Doktoranckie semestr 1 - METODOLOGIA PRACY NAUKOWEJPobierz
28-10-2016Studia Doktoranckie semestr 1 - PRZYCZYNOWOŚĆPobierz
28-10-2016Studia Doktoranckie semestr 1 - SPOSOBY PREZENTACJI DANYCHPobierz
28-10-2016Studia Doktoranckie semestr 1 - VADEMECUM AUTORAPobierz
Publikacje
DataTytuł
24-04-2018Edwin Tytyk, Bezpieczeństwo i higiena pracy, ergonomia i ochrona własności intelektualnej. Wyd. Politechniki Poznańskiej, 2017
01-04-20141. Tytyk E., 2001; Projektowanie ergonomiczne. PWN, Poznań-Warszawa, ISBN 83-01-13611-1 2. Tytyk E., 2001; Projektowanie i ergonomia. Potrzeba i możliwości syntezy; Prakseologia, nr 141, Wyd. IFIS PAN, Warszawa, s. 67-80 3. Tytyk E., 2001; Zarządzanie bezpieczeństwem i warunkami działania ludzi w mega¬systemach technicznych. Zastosowania Ergonomii nr 1/2 (41/42), s. 45-55. (Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego i Centrum Zastosowań Ergonomii) 4. Tytyk E., 2003, Antynomie w projektowaniu. Projektowanie i Systemy, Tom XVII, Wyd. PAN, Komitet Naukoznawstwa, Warszawa, s. 55-64; PL ISSN 0239-317 5. Tytyk E., 2004, Evolutional background for humanizing technology, [in]: International Journal of Human Factors and Ergonomics in Manufacturing, Wiley Periodicals, Inc., New York, USA Vol. 14 (3), 307 – 319 6. Kiliszewski M., Tytyk E., 2004, Komputerowe wspomaganie rozwiązywania problemów wynalazczych, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie, nr 38, s. 67-79; ISSN 0239-9415. 7. Tytyk E., 2004, Aspekty innowacyjności w pracy biurowej. [w]: Ergonomia pracy biurowej. Red. M.Złowodzki, J.Pokorski, T.Marek, E.Pietsch, wyd. PAN, Komitet Ergonomii, Kraków, s. 199-205; ISBN 83-981317-8-X. 8. Tytyk E., 2004, Hałas aerodynami¬czny. Źródła pow¬stawania i sposoby ograniczania jego intensywności. [w]: „Hałas – Profilaktyka – Zdrowie”, praca zbior., wyd. Polskie Towarzystwo Higieniczne Oddz. w Koszalinie, s. 84-94; ISBN 83-91-78-44-9-5. 9. Tytyk E.,2005, Methods of ergonomics design of human-machine systems [in]: International Encyclopedia of Ergonomics and Human Factors, 2-nd Edition, Chapter 330, p. 1666 – 1672 10. Tytyk E., 2005, Ergonomics Engineering – Return to the Sources, [in] Ergonomics and Work Safety in Information Community. Education and Researches. Editors: L.M. Pacholski, J.S. Marcinkowski, W.M. Horst, Published by Institute of Management Engineering, Poznan University of Technology, Chapter XXXIII, 385-397, Poznań; ISBN 83-922257-3-2 11. Tytyk E., 2005, Projektowanie ergonomiczne dla osób niepełnosprawnych – projektowanie środowiska pracy i życia bez barier.[w]: H.Ochonczenko, M.A.Paszkowicz (red.), „Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych”. Tom II, Oficyna Wydawnicza „Impuls” Kraków, s.41-54; ISBN 83-7308-727-3; ISBN 978-83-7308-727-9 12. Tytyk E., 2006, Ewolucja metod projektowania ergonomicznego w Polsce. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie, nr 42 s. 145-160, ISSN 0239-9415 13. Tytyk E., 2006, Podstawy metodologii projektowania ergonomicznego [w]: Ergonomia produktu. Ergonomiczne zasady projektowania produktów. Praca zbiorowa pod red. Jana Jabłońskiego, Wyd. Politechniki Poznańskiej; s. 33-72; ISBN 83-7143-238-0 14. Tytyk E., 2007, Kierunki rozwoju nauk ergologicznych w kontekście rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego. Zastosowania Ergonomii, nr 1-2 (65-66), Wyd. PAN, PTErg, CZE, Poznań – Wrocław – Zielona Góra s. 11-25; ISSN 1232-7573. 15. Butlewski M., Tytyk E., 2007, The ergonomic features of non-powered hand tools used by technical service tasks. [w]: Ergonomics in Contemporary Enterprise, Ed. by Leszek M. Pacholski & Stefan Trzcieliński, Proceedings of the Eleventh International Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing, Agility and Hybrid Automation; and Fourth International Conference ERGON-AXIA, July 9 – 12, Poznań, Poland; IEA Press, 610 Walnut Street 575 WARF, Madison, WI 53736, USA, 450-464; ISBN 978-0-9796435-0-7; ISBN 0-9796435-0-3. 16. Tytyk E., 2008, Ergological science development and evolution. 2nd International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, Edited by Waldemar Karwowski and Gavriel Salvendy, Las Vegas, Nevada, USA, CD-ROM 17. Tytyk E., 2008, The management of work conditions quality through ergonomic designing of work conditions sources; Foundations of Control and Management Sciences, No. 11/2008; Publi¬shing House of Poznan University of Technology, Poznan; ISSN 1731-2000, p.107-116 18. Tytyk E., 2009, Inżynieria ergonomiczna jako komponent inżynierii zarządzania jakością warunków pracy. [w]: Ergonomia – Technika i Technologia – Zarządzanie, red. M. Fertsch, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań, s. 81-97; ISBN 978-83-7143-866-4 19. Tobys A., Tytyk E., 2010, Ergonomiczne zasady projektowania interfejsów aparatów fizyko¬terapeutycznych; [w]: Błąd medyczny. Uwarunkowania ergonomiczne, red. J.Pokorski, J.Pokorska, M.Złowodzki, wyd. Komitet Ergonomii przy Prezydium PAN, Kraków, s. 285-257; ISBN 978-83-61236-37-5 20. Tytyk E., 2011 „Myślenie techniczne” w ergonomii; [w]: Zastosowania Ergonomii. Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2010 roku. Red. nauk. J. Charytonowicz, Wyd. PTErg Oddz. we Wrocławiu, ISSN 1898-8679; ISBN 978-83-926630-5-8; Wrocław, s. 9-17 21. Tytyk E., Miedziarek S., Suterski H., 2011, Ergonomia i inżynieria bezpieczeństwa w ograni¬czaniu ryzyka zawodowego. [w]: Jerzy Konieczny (red.), Bezpieczeństwo w Środowisku Pracy. Postępy medycyny pracy, ratownictwa medycznego i inżynierii bezpieczeństwa pracy. Garmond Oficyna Wydawnicza, Poznań – Łódź – Inowrocław, s. 495-508; ISBN 978-83-89250-52-0 22. Tytyk E., 2011, Problemy inżynierii ergonomicznej przy dostosowywaniu środowiska szkolnego do potrzeb osób z niepełnosprawnością. [w]: H. Ochonczenko, M. Czerwińska, M. Garbat (red.), Osoby z niepełnosprawnością w szkole wyższej. Wybrane zagadnienia. Wyd. Uniwersytet Zielonogórski; s. 121-137; ISBN 978-83-7481-424-9 23. Tytyk E., 2011, Metodologiczne podstawy inżynierii ergonomicznej; [w]: Tytyk E. (red.), Inżynieria Ergonomiczna. Teoria; Wyd. PP, s. 7-24, ISBN 978-83-7775-143-5 24. Butlewski M., Tytyk E., 2011, Ergonomiczna jakość zmechanizowanych narzędzi ręcznych jako przesłanka ich doboru do prac obsługowych; [w]: Tytyk E. (red.), Inżynieria Ergonomiczna. Teoria; Wyd. PP, s. 69-85, ISBN 978-83-7775-143-5 25. Butlewski M., Tytyk E., The assessment criteria of the ergonomic quality of anthropotechnical mega-systems; p. 298-306, [in]: Advances in Social and Organizational Factors, Edited by Peter Vink, CRC Press, Taylor and Francis Group, Boca Raton, London, New York, 2012, ISBN 978-1-4398-8 26. Tytyk E., Ergonomic engineering of anthropotechnical mega-systems; p. 307-316, [in]: Advances in Social and Organizational Factors, Edited by Peter Vink, CRC Press, Taylor and Francis Group, Boca Raton, London, New York, 2012, ISBN 978-1-4398-8 Podręczniki akademickie: 1. Tytyk E., 2000; Ergonomia – pojęcia podstawowe; [w]: Pakiet edukacyjny dla uczelni wyższych pt. „Nauka o pracy – bezpieczeństwo, higiena, ergonomia”, Tom I; red. naukowa: D. Koradecka, Wydawnictwo Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Warszawa, ISBN 83-88703-05-6 2. Tytyk E., Butlewski M., 2008, Wprowadzenie do techniki. Wyd. Politechniki Poznańskiej, 176 stron, ISBN 978-83-7143-816-5 3. Tytyk E., Butlewski M., 2011, Ergonomia w technice. Wyd. Politechniki Poznańskiej, 181 stron, ISBN 978-83-7775-048-3 4. Butlewski M., Tytyk E., 2011, Bezpieczeństwo w technice i organizacji pracy. Wyd. Politechniki Poznańskiej, 158 stron, ISBN 978-83-7143-110-7Pobierz