• Polski
  • English

Opłaty

 

 

Wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne
w roku akademickim 2018/19

 

UWAGA!

 

W uzasadnionych przypadkach na wniosek studenta/doktoranta studiów niestacjonarnych, dziekan może wyrazić zgodzę na rozłożenie opłaty semestralnej na raty. Wniosek powinien zostać złożony nie później niż na 14 dni przed terminem wniesienia opłaty.

 

Nieuiszczenie w terminie należnej opłaty - po pisemnym wezwaniu do jej uregulowania - stanowi postawę do skreślenia z listy studentów. Przywrócenie w prawach studenta/doktoranta, który uprzednio został skreślony z powodu nieuiszczenia opłaty, może nastąpić wyłącznie po uiszczeniu zaległej opłaty i zryczałtowanej opłaty za wezwanie.

 

  Pełen tekst Zarządzanie Nr 14 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz za wydawanie niektórych dokumentów w roku akademickim 2018/2019

 

1. Na studiach stacjonarnych, powtarzanie semestru w przypadku wznowienia studiów   - 800 zł

 

2. Powtarzanie przedmiotu, zależnie od liczby godzin, na wszystkich rodzajach studiów:

do 30 godz. w semestrze  - 200 zł

od 30 godz. do 60 godz. w semestrze  - 300 zł

powyżej 60 godz. w semestrze  - 400 zł

 

3. Na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia:

na kierunkach: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA, INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA - 2.200 zł za semestr

na kierunku: LOGISTYKA - 2.400 zł za semestr

 

4. Na niestacjonarnych studiach drugiego stopnia:

na kierunkach: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA, INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA - 2.200 zł za semestr

na kierunku: LOGISTYKA - 2.400 zł za semestr

 

5. Na niestacjonarnych studiach doktoranckich - 1.200 zł za semestr

 

6. Na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia - wg preliminarza kosztów

 

W/w opłaty wnosi się na indywidualne konto studenta - numer konta należy pobrać w dziekanacie (pokój 205) a dla studentów niestacjonarnych w Zintegrowanym Centrum Obsługi.

 

Informujemy, że od 29.03.2018 decyzją JM Rektora Politechniki Poznańskiej obsługa studentów studiów niestacjonarnych odbywać się będzie w Zintegrowanym Centrum Obsługi (budynek WBMiZ, ul. Piotrowo 3, pokój 17).

 

Dane kontaktowe:

tel. 61 665 29 45

e-mail: zco.dziekanat@put.poznan.pl

strona: www.zco.put.poznan.pl

 

Godziny przyjęć studentów:

poniedziałek - nieczynne

wtorek, czwartek - 11:00 – 17:00

środa, piątek - 10:30 – 14:30

sobota - 08:30 – 14:30.

 

Dyżury Prodziekana WIZ ds. kształcenia niestacjonarnego odbywać się będą w soboty zjazdowe w godzinach 10-11 w ZCO.

 

Opłaty i umowy: https://www.put.poznan.pl/pl/finanse-i-stypendia/oplaty-i-umowy