• Polski
  • English

Rektora dla najlepszych studentów

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student od II do IV roku studiów, który uzyskał wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

 

O Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student, który został przyjęty na 1 rok studiów I stopnia w roku kalendarzowym złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.

 

Student może ubiegać się o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów, składają w terminie wniosek wg wzoru określonego w załączniku nr 11 Regulaminu Przyznawania Pomocy Materialnej Studentom Politechniki Poznańskiej lub załącznik nr 10, w przypadku studentów 1 roku studiów I stopnia.

 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który zajmie odpowiednią pozycję w liście rankingowej oraz:

  • Zaliczył co najmniej pierwszy rok studiów lub studiuje na pierwszym roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku kalendarzowego od ukończenia studiów pierwszego stopnia.
  • Do końca roku akademickiego, a w przypadku studiów rozpoczynających się  w semestrze letnim do końca semestru zimowego, wypełnił wszystkie warunki przewidziane regulaminem studiów oraz planem studiów i programem nauczania, wymagane do zaliczenia roku studiów na danym kierunku (specjalności) studiów.
  • Jest zarejestrowany na semestr rozpoczynający dany rok studiów

 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów nie przysługuje studentowi za rok studiów, w którym student powtarzał semestr po wznowieniu studiów.

 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest za osiągnięcia uzyskane w roku poprzedzającym rok studiów, na który składany jest wniosek. W przypadku studiów rozpoczynających się w semestrze zimowym wyniki ustala się za dwa ostatnie semestry studiów.

 

Stypendia Rektora dla najlepszych studentów przyznawane są w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w czelni.

 

Wysokość stypendium Rektora dla najlepszych studentów jest jednakowa na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych w Politechnice Poznańskiej.

 

 

Ramowa procedura przydzielania świadczeń materialnych studentom Politechniki Poznańskiej w sem. zimowym 2016/2017

Zarządzenie Nr 22 Rektora Politechniki Poznańskiej

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznańskiej

Wniosek o przyznanie stypendium rektora

Oświadczenie dla kwestury o numerze konta

Oświadczenie o nie pobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów

Wniosek o przyznanie Stypendium Rektora dla najlepszych studentów 1 roku studiów I stopnia