• Polski
  • English

Zapomogi

Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

 

Zapomoga jest przyznawana na udokumentowany wniosek studenta (załącznik nr 12 do Regulaminu Przyznawania Pomocy Materialnej Studentom Politechniki Poznańskiej).

 

Do zdarzeń, które uzasadniają wystąpienie studenta z wnioskiem o przyznanie zapomogi zalicza się w szczególności:
- kradzież
- pożar
- powódź
- ciężką chorobę studenta lub członka jego najbliższej rodziny
- śmierć najbliższego członka rodziny studenta
- urodzenie dziecka

 

O zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka może ubiegać się tylko jedno z rodziców, będąca studentem Politechniki Poznańskiej

Wniosek o zapomogę należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 4 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do otrzymania tego świadczenia.

Student może otrzymać zapomogę nie częściej niż dwa razy w roku akademickim.

Student nie może otrzymać zapomogi dwa razy z powodu tego samego zdarzenia.

 

 

Ramowa procedura przydzielania świadczeń materialnych studentom Politechniki Poznańskiej w sem. zimowym 2016/2017

Zarządzenie Nr 22 Rektora Politechniki Poznańskiej

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznańskiej

Oświadczenie dla kwestury o numerze konta

Wniosek o przyznanie zasiłku losowego