• Polski
  • English

Regulamin rekrutacji

REGULAMIN REKRUTACJI

 

Na studia doktoranckie może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra.

 

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dziekana, w której skład wchodzą:

  • kierownik studiów
  • co najmniej dwaj nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

 

Komisja Rekrutacyjna ustala listę rankingową kandydatów na studia doktoranckie i ustala liczbę osób przyjętych.

 

Od decyzji komisji rekrutacyjnej służy odwołanie do rektora, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników.