• Polski
  • English

Rekrutacja

INFORMACJE OGÓLNE

 

W roku akademickim 2018/2019 na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej będą kontynuowane Studia Doktoranckie pn. ”Zarządzanie i systemy produkcyjne”, w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych o zakresie doktoryzowania w dziedzinie nauki ekonomiczne, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu oraz w dziedzinie nauki techniczne, w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.

Studia te działają zgodnie z regulaminem studiów doktoranckich uchwalonym przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej w dniu 29.03.2017 r. i według ramowego planu studiów doktoranckich.

 

Na studia doktoranckie może być przyjęta osoba, która posiada kwalifikacje drugiego stopnia lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant” oraz deklaracje osoby posiadającej tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego podjęcia się opieki naukowej w zakresie określonej dziedziny lub dyscypliny naukowej.

 

Cudzoziemców przyjmuje się na studia doktoranckie na zasadach określonych w Prawie o Szkolnictwie Wyższym.

Przyjęcie następuje na zasadach obowiązujących obywateli polskich, o ile kandydat spełnia warunki określone w PSW, albo przez rektora.

 

Rekrutacja na bezpłatne studia doktoranckie odbywa się w drodze konkursu.

 

Przyjęcie kandydata na studia doktoranckie następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego