• Polski
  • English

Stypendia mieszkaniowe

 

Wraz ze zmianą Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, od dnia 01.10.2011r. stypendium mieszkaniowe zostało zlikwidowane.
Zamiast stypendium mieszkaniowego, doktoranci studiów stacjonarnych mogą otrzymywać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.

 

Doktorant, któremu przyznano stypendium socjalne, może otrzymać je  w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

 

Doktorant studiów stacjonarnych, któremu przyznano stypendium socjalne, może otrzymać je w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem  doktoranta w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki.
Stypendium to przysługuje jednak tylko jednemu z małżonków, jeżeli współmałżonek jest również studentem lub doktorantem Politechniki Poznańskiej.

 

Wysokość przyznanego stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, nie może przekraczać kwoty odpłatności faktycznie ponoszonej przez doktoranta.

 

Wysokość dochodu uprawniającego do otrzymania stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości oraz stawki tego stypendium określa Rektor.