• Polski
  • English

Zapomogi

 

Zapomoga może być przyznana doktorantowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

 

Zapomoga jest przyznawana na udokumentowany wniosek  doktoranta (załącznik nr 9 do Regulaminu Przyznawania Pomocy Materialnej  doktorantom Politechniki Poznańskiej).

 

Do zdarzeń, które uzasadniają wystąpienie  doktoranta z wnioskiem o przyznanie zapomogi zalicza się w szczególności:
- kradzież
- pożar
- powódź
- ciężką chorobę doktoranta lub członka jego najbliższej rodziny
- śmierć najbliższego członka rodziny doktoranta
- urodzenie dziecka

 

O zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka może ubiegać się tylko jedno z rodziców, będąca  doktorantem Politechniki Poznańskiej

Wniosek o zapomogę należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 4 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do otrzymania tego świadczenia.

Doktorant może otrzymać zapomogę nie częściej niż dwa razy w roku akademickim.

Doktorant nie może otrzymać zapomogi dwa razy z powodu tego samego zdarzenia.

 

 

Załącznik nr 9 - wniosek o przyznanie zasiłku losowego

Załącznik nr 12 - oświadczenie dla kwestury o numerze konta