• Polski
 • English

Wizyta Ambasadora Australii

 

 

W dniu 09.01.2019 na Politechnice Poznańskiej odbyło się spotkanie z ambasadorem Australii w Polsce Paulem WOJCIECHOWSKIM, któremu towarzyszyli radca handlowy na Europę Centralną Anthony WEYMOUTH i sekretarz radcy handlowego Bożena ŚWIERBUTOWICZ - Business Development Manager. Ze strony Politechniki Poznańskiej udział wzięli prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż.  Joanną JÓZEFOWSKA, Dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania dr hab. inż. Magdalena WYRWICKA, prof. nadzw., Kierownik projektu prof. dr hab. inż. Stefan TRZCIELIŃSKI wraz doktorantami i pracownikami, którzy uczestniczyli w programie NAWA „Współpraca PUT-UTS akceleracją rozwoju naukowego”.

 

Celem spotkania było przedstawienie wykonanych zadań w ramach projektu  pt. Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej (nr umowy POWR.03.03.00-00-PN13/18), który był realizowany w dniach 25.11-07.12.2018 na University of Technology, Sydney (Australia).

 

 

Uczestnikami projektu było łącznie 20 doktorantów i pracowników naukowych wydziałów: Inżynierii Zarządzania, Elektroniki i Telekomunikacji, Technologii Chemicznej i Fizyki Technicznej.

 

W ramach pobytu na University of Technology, Sydney (UTS) doktoranci uczestniczyli w:

 • tour of DataArena - Arena danych UTS to 360-stopniowy interaktywny obiekt do wizualizacji danych, który zmienia sposób przeglądania danych i interakcji z nimi. Widzowie stoją na środku dużego cylindrycznego ekranu o wysokości czterech metrów i dziesięciu metrów średnicy. System grafiki komputerowej o wysokiej wydajności napędza sześć projektorów wideo 3D-stereo, dopasowanych do krawędzi, aby stworzyć płynną trójwymiarową panoramę,
 • tour of ProtoSpace – zaawansowany zakład produkcyjny o powierzchni 900m², oferujący partnerom branżowym, pracownikom akademickim i studentom dostęp do najnowocześniejszych technologii 3D, oprogramowania i wiedzy technicznej,

 

 

 • warsztatach myślenie systemowego, w trakcie których analizowali czynniki wpływające na przygotowanie rozprawy doktorskiej, przeanalizowali kierunek ich oddziaływania oraz pętle sprzężenia zwrotnego,
 • warsztatach praktycznego wyszukiwania literatury z wykorzysta- niem źródeł internetowych,
 • grze Last Island Game - polegającej na analizowaniu skutków społecznych, ekonomicznych, ekologicznych i technologicznych w procesie podejmowania decyzji gospodarczych,
 • seminarium "Pięć technologii, które zmienią nasze życie" - podczas którego  przedstawione zostały technologie: dla samochodów autonomicznych, blockchain transaction, rzeczywistość wirtualna, smart city, Digital Living Lab,
 • warsztatach doktorskich – „Życie po studiach” na których pracownicy naukowi z UTS przedstawili swoje doświadczenia dotyczące czynników wspomagających i przeszkadzających w rozwoju naukowym na etapie przygotowania rozprawy doktorskiej.
 • warsztatach dotyczących wizualizacji danych - podczas których przedstawiono praktyczne zagadnienia przygotowywania prezentacji wyników badań tak, aby były one przekonywujące dla słuchaczy,
 • seminarium CAMGIS na temat „Jak publikować w czasopismach wysokiej rangi" - podczas którego przedstawiono zagadnienia dotyczące rozwijania i stosowania innowacyjnych badań związanych z zastosowaniem technologii informatycznych  w zakresie informacji geograficznej (GIS), teledetekcji,  obserwacjach Ziemi, zarządzaniu klęskami żywiołowymi i zarządzaniu zasobami ziemskimi. W drugiej części spotkania odbyła się prezentacja, w jaki sposób publikować artykuły w wysoko rangowanych czasopismach.
 • wykładzie PERSWADE – na temat zrównoważonego rozwoju i związanego z nim kontrowersji,
 • prezentacji PUT - przegląd i kierunki badań - podczas prezentacji prof. dr hab. inż. Stefan Trzcieliński i dr inż. Marek Michalski (WEiT) przedstawił Politechnikę Poznańską, kierunki studiów, kierunki badań i możliwości dalszej współpracy z UTS,
 • konsorcjum doktorskim ACIS2018 – w trakcie którego członkowie zespołów złożone z doktorantów reprezentujących różne kraje, uczelnie, dyscypliny naukowe i zainteresowania badawcze wymieniali się poglądami na z góry określone problemy badawcze,
 • Konferencja ACIS2018 - 29 australijska konferencja nt. Systemów informacyjnych.

 

Na przełomie sierpnia i września 2019 na Politechnikę Poznańska przyjedzie 20 uczestników projektu z UTS. W ramach pobytu na Politechnice Poznańskiej wezmą udział w cyklu dedykowanych wydarzeń oraz konferencji: The 9th International Conference on Life Cycle Management: więcej: http://www.lcm2019.org/

 

Projekt PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej, nr umowy POWR.03.03.00-00-PN13/18.