Erasmus+ - zasady rekrutacji

 

 

UWAGA STUDENCI ZAINTERESOWANI WYJAZDAMI ZAGRANICZNYMI W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021!!!

 

Obecnie przeprowadzana jest rekrutacja  na wyjazdy zagraniczne w roku akademickim 2020/2021.
Oferta skierowana jest do:

  • studentów obecnego semestru 3 studiów I stopnia wszystkich kierunków realizowanych na Wydziale Inżynierii Zarządzania (wówczas wyjazd będzie realizowany na semestrze 5 lub 6),
  • oraz dla aktualnego semestru 7, studentów kończących I stopień kształcenia, którzy będą kontynuować naukę na studiach II stopnia na wszystkich kierunków realizowanych na Wydziale Inżynierii Zarządzania (wówczas wyjazd będzie realizowany na semestrze 1 lub 2).

 

Student starający się o wyjazd zagraniczny powinien złożyć komplet dokumentów u koordynatora programu LLP Erasmus. Komplet dokumentów powinien zawierać:

  1. Podanie  (zgodne ze wzorem zamieszczonym w gablocie/stronie www) z określeniem 3 ośrodków naukowych w kolejności odpowiadającej preferencjom kandydata oraz języków obcych, którymi kandydat się posługuje, w kolejności odpowiadającej ich zaawansowaniu,
  2. CV,
  3. Szczegółowy wykaz ocen i średnią za ostatnie 2 semestry potwierdzony przez Dziekanat,
  4. Pozostałe informacje o działalności na rzecz Uczelni

 

Dokumenty (podanie, CV, wykaz ocen) należy złożyć w nieprzekra- czalnym terminie do dnia 17.01.2020 r. w pokoju 202 (podania przyjmuje p. mgr Karolina Andrzejewska)

 

dr hab. inż. Joanna Kałkowska, prof. PP
Koordynator programu

 

Następnie, osoby już zakwalifikowane na wyjazd zobowiązane są do wypełnienia formularzy wyjazdowych (Student's Application Form, Learning Agreement, Transcritp of Records) dostępnych na stronie internetowej.

 

Zakwalifikowany student jest zobowiązany do przygotowania listy przedmiotów, które będzie studiował zagranicą zgodnie z obowiązującym programem studiów na PP (listę przedmiotów należy wyszukać na stronie WWW uczelni partnerskiej a następnie przedstawić koordynatorowi do zatwierdzenia) !!!

 

Student przygotowuje niezbędne dokumenty, przedkłada je do podpisu u koordynatora wydziałowego, uzyskuje podpis koordynatora uczelnianego i zaświadczenie potwierdzające nominację na wyjazd, a następnie SAMODZIELNIE wysyła dokumenty do uczelni partnerskiej.

 

 

Pełna prezentacja dostępna na stronie https://www.put.poznan.pl/pl/wyjazdy-z-pp-w-ramach-programu-erasmus/zasady-wyjazdow-na-studia-w-ramach-programu-erasmus

 

 

 

Wybrane zasady wyjazdów w ramach programu Erasmus+

1. Zgodnie z zasadami wyjazdów w Politechnice Poznańskiej, przyjmuje się, że wyjazdy na studia zagraniczne w ramach umów zawartych na Wydziale Inżynierii Zarządzania dotyczyć będą studentów I i II stopnia kształcenia wszystkich kierunków
2. Więcej informacji dotyczących wyjazdów w ramach programu Erasmus+ dostępnych jest na stronie: https://www.put.poznan.pl/pl/wyjazdy-z-pp-w-ramach-programu-erasmus/zasady-wyjazdow-na-studia-w-ramach-programu-erasmus 
3. Studenci zakwalifikowani przez koordynatora zobowiązani są do elektronicznego wypełnienia następujących dokumentów:

  • Application Form – wniosek wyjazdowy
  • Learning Agreement – wykaz przedmiotów, które będą podlegały zaliczaniu przez studenta w uczelni zagranicznej   
  • Transcript of Records – wykaz ocen uzyskanych przez studenta za dwa ostanie semestry przed wyjazdem za granicę

4. Instrukcja wypełniania dokumentów
5. Wyżej wymienione dokumenty należy przygotować w trzech egzemplarzach dwustronnie wydrukowanych.
6. Studenci zakwalifikowani na wyjazd podpisują odpowiednią umowę (umowa między uczelnią a studentem wyjeżdżającym na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+)
7. Zakwalifikowani na wyjazd studenci pokrywają sami koszty związane z podróżą do oraz z uczelni zagranicznej.
8. Student wyjeżdżający za granicę zobowiązany jest do ubezpieczenia się (na własny koszt) na okres pobytu za granicą.
9. Po powrocie z uczelni zagranicznej student winien rozliczyć się ze swego wyjazdu (w terminie od dwóch tygodni do miesiąca po planowanym powrocie z zagranicy) u koordynatora uczelnianego i powinien przedstawić następujące dokumenty:
oryginał zaświadczenie potwierdzającego pobyt i okres tego pobytu w uczelni zagranicznej
• kserokopię ocen z zaliczeń i egzaminów zgodnych z zatwierdzonym pierwotnie programem studiów (w druku Learning Agreement)
10. Po powrocie z uczelni zagranicznej, w Dziekanacie Wydziału student powinien przedstawić następujące dokumenty:
• oryginał oraz przetłumaczoną listę ocen z zaliczeń i egzaminów zgodnych z zatwierdzonym pierwotnie programem studiów (w druku Learning Agreement)
• zaświadczenie od koordynatora uczelnianego potwierdzające rozliczenie studenta z zawartej umowy finansowej (stypendium).
11. W przypadku rezygnacji z wyjazdu student musi niezwłocznie powiadomić koordynatora uczelnianego o zaistniałej sytuacji.
12. Uruchomiona jest strona społecznościowa Erasmus na PP na Facebooku: http://www.facebook.com/Erasmus.na.PP